Zapisnik UO februar 2014

PROSTOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO VIR

Vir, Šaranovičeva caste 19

1230 DOMŽALE

 

 

ZAPISNIK

 

02.redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Vir, ki je bila 04.02.2014 ob 19.00 uri v sejni sobi PGD VIR, Šaranovičeva cesta 19.

 

NAVZOČI: Alojz Limoni, Špela Hribar, Marija Medle, Zvone Škarja (predsednik NO), Miha Peterka, Marjan Furlan, Marija Hribar, Vinko Zalokar

 

OSTALI NAVZOČI: Damir Pirc (Vodja PP)

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Sebastjan Hribar, Martin Mahkota, Tatjana Rokavec, Drago Mrdjenovič, Alenka Paternost Pirc, Boštjan Merela, Matjaž Jurjevec

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 01. redne seje UO z dne  14.01.2014

2. Poročilo poveljnika  za mesec januar 2014

3. Poročilo predsednika komisije za mladino za mesec januar 2014

4. Poročilo predsednice komisije za žene za mesec januar 2014

5. Poročilo vodje  PP za mesec januar 2014

6 .Pregled prispele pošte

7. Plan dela za mesec februar 2014

8. Priprava na 92. Občni zbor PGD Vir

9. Obravnava plana dela PGD Vir za leto 2014

10.Obravnava finančnega plana PGD Vir za leto 2014

11. Razno

 

AD 1/  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 01. REDNE SEJE UO Z DNE 14.01.2014

 

Sejo je zaradi odsodtnosti predsednice vodil podpredsednik Miha Peterka, ki je prebrala zapisnik 01. redne seje UO  PGD VIR. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep:

 

 • Sklep št. 02.1. Sprejme in potrdi se zapisnik 01. redne seje UO z dne 14.01.2014

 

AD 2/ POROČILO POVELJNIKA ZA MESEC JANUAR  2014

 

Poveljnika Boštjana Merele ni bilo na seji, zato je proočilo prebral podpredsednik Miha Petrka. V mesecu januarju smo izvedli redni tehnični dan, očistili vozila, ispraznili kartice iz tahografa, ter poskrbeli za oskrbo in preverjanje ipreme. Prav tako smo v mesecu januarju začeli z izvedbo osnovnega tečaja za gasilca. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 02.2.Sprejme in potrdi se poročilo poveljnika za mesec januar 2014
 •  

 

AD 3/ POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MLADINO ZA MESEC JANUAR 2014

 

Predsednice  komisije za mladino Tatjane  Rokavec ni bilo na seji, prav tako poročila ni pravočasno posredovala tajnici,da bi ga obravnavali na 02. seji. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 02.3 Predsednica komisije za mladino dostavi poročilo komisije za mesec januar in ostala mankajoča poročila tajnici društva.

 

 

AD 4/ POROČILO PREDSEDNICE KOMISIJE ZA ŽENE ZA MESEC JANUAR  2014

 

Predsednica komisije za žene Marija Hribar je prebrala poročilo za mesec januar. Članice so sodelovale na vseh rednih aktivnostih v okviru društva, samostojnih aktivnosti , pa niso imele. Na poročilo ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št. 02.4. Sprejme in potrdi se poročilo komisije za žene za mesec januar 2014

 

 

AD 5/ POROČILO VODJE ENOTE ZA PRVO POMOČ ZA MESEC JANUAR 2014

 

Vodja prve pomoči Damir Pirc je povedal, da ekipa prve pomoči samostojnih aktivnosti ni imela, je pa sodelovala na vseh rednih aktivnostih v okviru društva. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 02.5 Sprejme se poročilo enote  za PP za mesec januar 2014

 

 

AD 6/ PREGLED PRISPELE POŠTE

 

V društvo je prispelo 24 dopisov. Dopisi so bili redno po e-pošti posredovani predsedniku, poveljniku in blagajničarki društva. Originalni računi so bili dostavljeni blagajničarki. Vse potrebne aktivnosti so bile izpeljane ali so v teku.

 

6.1. Prispel je  račun št. 33175903 podjetja PRODNIK Javno komunalno podjetje, Savska 34, Domžale,  za porabo vode v višini 18, 62 Eur.

 

 • Sklep št. 02.6.1 Blagajničarka poravna račun št. 33175903 v višini 18, 62EUR, za mesečne stroške porabe vode.

 

6.2. Podjetje Kam Bus, Perovo 30, Kamnik, nam je poslalo račun št.12844-2013 v višini 34, 16 EUR, za snemanje kartic in tahografa.

 

 • Sklep št. 02.6.2. Blagajničarka poravna račun št. 12844-2013 v višini 34, 16 EUR, za snemanje kartic in tahografa.

 

6.3 Prispel je račun podjetja PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D., Dunajska 50, Ljubljana,   št.38052444 v višini 160, 93  EUR za gorivo.

 

 • Sklep št. 02.6.3. Blagajničarka poravna račun  št.38052444 v vrednosti 160, 93  EUR, za gorivo.

 

6.4. Prejeli smo račun podjetja Enzo grafika Aleš Grm s.p., Miklošičeva 5, Domžale, št.41 v višini 15, 59 EUR, za popravilo plaket.

 

 • Sklep št. 02.6.4. Blagajničarka poravna račun št. 41 v višini 15, 59 EUR, za popravilo plaket.

 

6.5. Prispela so vabila za občne zbore od naslednjih društev: PGD Domžale- Mesto, PGD Dob, PGD Jarše-Rodica, PGD Radomlje, PGD Studenec in PGD Ihan. Vabila so bila posredovana delegatom, kateri so bili določeni na seju UO v mesecu januraju in so se sej imenovanih društev tudi udeležili.

 

6.6. Gasilska zveza Domžale nam je poslala datume občnih zborov, društev znotraj GZ Domžale.

 

6.7. Gasilska zveza Domžale nam je poslala obvestilo o začetku tečaja za vodjo enote. Prijavili smo 3 člane, GZ Domžale pa nam je postal tudi že urnik tečaja

 

 6.8.Gasilska zveza Domžalenamje posredovala vabilo na seminar –Sestava zaključnega računa za leto 2013 in davčne novosti. Seminar je potekal v Izobraževalnem centru na Igu, v petek, 31.1.2014.  Seminarja se je udeležila naša blagajničarka Marija Medle.

 

6.9. Gasilska zveza Domžale nam je poslala razpis za tečaj vodenja velikih intervencij. Vabilo je bilo poslano ustreznim kandidatom našega društva.

 

6.10. Krajevna skupnost Toma Brejca Vir nam je poslala obvestilo, da moramo do 31.1.2014 oddati poročilo o porabi sredstev, ki nam jih je nakazala. Poročilo je pripravila predsednica Alenka Paternost Pirc in je bilo v roku oddano. Do 30.3.2014 pa moroamo oddati finančen plan za leto 2014

 

 

AD 7/ PLAN DELA  ZA MESEC  FEBRUAR  2014

 

 1. Poveljnik  je pripravil plan dela za mesec Februar, ki ga je zaradi odsotnosti poveljnika prebral podpredsednik Miha Peterka. Testiranje pozivnikov  in SMS sporočil bo potekalo  enkrat mesečno. Prav tako se izvaja osnovni tečaj za gasilca, po urniku, v planu ostaja prijava operativnih gasilcev na zdravniški pregled. Sprejme se sklep:

 

 • Sklep št.10.7. Sprejme in potrdi se plan dela za mesec februar 2014

 

 

AD 8/  PRIPRAVA NA 92. OBČNI ZBOR

Občni zbor bo v soboto, 15.2.2014 v dvorani Delavskega doma Vir, ob 18.00 uri.

Dvorana je že pred časom razerviral gospodar Marjan Furlan.

Priprava dvorane bo v soboto 15.2.2014 ob 10.00 uri zjutraj, kot vsako leto. Vodje skupin obvestijo člane o pripravni dvorane.

Prav tako se naroči hrana in pijača, za pogostitev ob koncu občnega zbora.

Vabila so bila posredovana po pošti sosednijim društvom in članom društva.

Gasilska zveza Slovenije in Gasilska zveza Domžale, sta nam odobrili predloge za diploma, zahvale in napredovanja. Predsednica je nabavila potrebne diploma in značke. V ekonomatu je treba na podlagi potrjenih vlog pridobiti značke za dolgoletno delo.

 

 

AD 9/ OBRAVNAVA PLANA DELA PGD VIR ZA LETO 2014

 

Podpredsednik Miha Peterka je prebral plan dela. Podpredsednik je med drugim opozoril, da v plan še ni vkjučena mladinska komisija in komisija veteranov, saj plana nista oddali. Prednostna naloga je prodaja starega kamiona Tam GVC 16/25 in obnova gasilskega društva. Prav tako bo društvo izpolnjevalo zahteve gasilske družbe in se redno izobraževalo in bilo prisotno na gasilskih aktivnostih. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št.02.9.1. Sprejme in potrdi se plan dela za leto 2014.

 

 

 

AD 10/OBRAVNAVA FINANČNEGA PLANA PGD VIR ZA LETO 2014

 

Podpredsednik Miha Peterka je prebral finančen plan. Prednostna je prodaja kamiona Tam GVC 16/25 in obnova društva po finančnih zmožnostih. Sprejet je bil sklep:

 

 • Sklep št. 02.10.01 Sprejme in potrdi se finančen plan za leto 2014

 

AD 10/ RAZNO

 

10.1. Iščejo se kandidati, ki bi lahko prevzeli delo predsednika komisije za mladino. Prav tako se od aktualne predsednice zahteva pojasnilo zakaj dela ne mora redno in pravočasno opraviti, ter ob nezmožnosti izboljšanja svojega dela predlaga svojo razrešitev. Do nadaljnega bo del dela prevzel Alojz Limoni s pomočniki.

 

 

10.2. Prejeli smo ponudbo od podjetja Biotera za prevoz bioloških odpadkov.

 

10.3. Prejeli smo tudi ponudbo Ansambla Poljanšek za igranje na veselicah. Ob razpravi smo prišli do ugotovitve, da bi rajšni namesto veselice ponovili koncert, če bi se se sestavila primerna ekipa, ki bi concert ustrezno izpeljala .

10.4. Prejeli smo tudi 5 izvodov revije Gasilec. Tajnik povpraša, kako je z zmanšanjem naročnine na 3 izvode.

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

 

Z gasilskim pozdravom

 

NA POMOČ!

 

 

Tajnik PGD Vir                                                                                                           Predsednica PGD Vir

 

Špela Hribar                                                                                                                Alenka Paternost Pirc

 

 

V vednost:

1. Predsednik PGD Vir

2. Poveljnik PGD Vir

3. Blagajnik PGD Vir

 

Vložiti:

1. Arhiv PGD Vir

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor