16. in 17. 2. 2018 se je v prostorih našega društva odvijal kviz mladine
Ekipi pripravnikov in pionirjev se je uspelo uvrstiti naprej na  regijsko preverjanje.
Čestike vsem!
 

  

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje, in si sproti riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja.

 

PGD VIR

Kandidacijska komisija za volitve organov

VIR, 21.11.2017

 

POSTOPEK KANDIDIRANJA ZA VOLITVE V ORGANE PGD VIR ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2023

 

1. Uvod

V letu 2018 bodo na vseh nivojih gasilske organizacije v Sloveniji (prostovoljnih gasilskih društvih (PGD), prostovoljnih industrijskih gasilskih društvih (PIGD), gasilskih zvezah (GZ) in Gasilski zvezi Slovenije (GZS)) potekale redne volitve organov za obdobje 2018-2023.

Na seji upravnega odbora PGD VIR, 14.11.2017 je bila s   Sklepom št 9.8.3  v ta namen potrjena kandidacijska komisija za volitve organov PGD VIR v letu 2018 v sestavi: Sajovic Sonja, Hribar Matjaž, Zalokar Tomaž. Na tej seji je bil sprejet tudi pravilnik o kandidacijskem postopku.

S tem postopkom se ureja pravila in red pri sestavljanju in oddajanju kandidatur, preverjanju kandidatur v organe PGD VIR za obdobje 2018 – 2023 in predložitvi kandidatur občnemu zboru PGD VIR, ki bo predvidoma sklican v soboto, 27.01.2018 v dvorani KS VIR.

V tem postopku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Pri naštevanju posameznih imen se v tem postopku držimo abecednega vrstnega reda.

 

2. ORGANI PGD VIR 2013-2018

 

OBČNI ZBOR je najvišji organ PGD.

POVELJSTVO je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Izvoli ga Občni zbor na predlog Poveljnika. Delo poveljstva vodi Poveljnik.  Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik poveljnika, vodje desetin in orodjar ter  pomočniki poveljnika PGD za posamezno področje ( radijske zveze, za naprave za zaščito dihal, usposabljanje, za ukrepe pri nevarnih snoveh, gasilsko tehniko, gasilska tekmovanja in prvo pomoč). Predlog kandidatov za člane Poveljstva pripravi Poveljnik.

UPRAVNI ODBOR PGD je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Člane Upravnega odbora predlaga predsednik. Kandidati za člane Upravnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v Upravnem odboru zastopani cilji in dejavnosti PGD.

NADZORNI ODBOR spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor

DISCIPLINSKA KOMISIJA-ARBITRAŽA odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli Občni zbor.

 

3. Kandidacijski postopek za organe in gasilske vodjE

 

V skladu s statutom in pravili gasilske službe bo občni zbor izvedel volitve za naslednje organe PGD oziroma gasilske vodje:

– predsednika,

– poveljnika,

– člane upravnega odbora,

– člane nadzornega odbora,

– člane disciplinske komisije.

Za navedene organe oziroma gasilske vodje je v nadaljevanju opisan kandidacijski postopek. Formalno nepopolnih in prepozno oddanih kandidatur kandidacijska komisija ne bo uvrstila v izbirni postopek.

 

Rok za oddajo kandidatur:   od 23.11.2017 do 20.12.2017      osebno članu  kandidacijske komisije,ali po pošti priporočeno na naslov: PGD VIR Šaranovičeva cesta 19c 1230 Domžale  s pripisom Kandidatura

 

Dokumentacijo za kandidaturo kandidati lahko prevzamejo na sedežu društva od 23.11.2017 dlje z predhodno najavo po telefonu na številko

031708 901-Hribar Matjaž

 041 775 716-ZalokarTomaž

 040 877 123- Pirc Alenka

 

 

3A. PREDSEDNIK

Pogoji:

Kandidati, ki se bodo prijavili za mesto predsednika PGD, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoleten član PGD, ki ima opravljen nadaljevalni tečaj za gasilca,
 • Med članstvom uživa zaupanje,
 • najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba (V. stopnja),
 • dobro pozna delovanje gasilske organizacije na vseh nivojih
 • ne smejo biti v kazenskem postopku ali  pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,  kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči ter ne smejo biti pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

Zaželeno je, da so se kandidati s svojim dosedanjim delom že izkazali v gasilski organizaciji.

Kdo lahko vloži kandidaturo:

Kandidaturo lahko vloži skupina 5 članov.

Za kandidaturo mora predložiti:

– predlog kandidature (obrazec 1)

– soglasje h kandidaturi (obrazec 2)

– žigosan izpisek iz Vulkana (matični list)

– opis dosedanjih izkušenj v okviru gasilstva (obrazec 3)

– vizija in razvoj PGD in načrt izvedbe programa za obdobje 2013-2018 (obrazec 4)

– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede kaznivih dejanj (obrazec 5)

– predstavitev kandidatov za namestnika predsednika ter člane Upravnega odbora

 

Vsi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, so prijavljeni s popolno prijavo in pravočasno, se uvrstijo na kandidacijsko listo.

 

3B. Član UPRAVNEGA ODBORA

 

Člane upravnega odbora izvoli skupščina na predlog predsednika. Zaželjeno pa je, da se člani PGD sami javijo za članstvo v UO ter predložijo soglasje h kandidaturi (obrazec 2) število članov v upravnem odboru je po statutu PGD VIR omejeno na 9 članov.

Pogoji:

Člani upravnega odbora morajo biti člani organizacije vsaj dve leti, oziroma morajo zadovoljiti pogoje glede na funkcije, ki jih bodo opravljali in zastopali.

 

3C. POVELJNIK

Pogoji:

Kandidati, ki se bodo prijavili za mesto poveljnika PGD, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoleten član PGD, ki ima opravljen tečaj za vodjo enot (čin gasilski častnik ali višji),
 • Med članstvom uživa zaupanje,
 • najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba (V. stopnja),
 • dobro poznajo delovanje gasilske organizacije na vseh nivojih,
 • ne smejo biti v kazenskem postopku ali  pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,  kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči ter ne smejo biti pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

Zaželeno je, da so se kandidati s svojim dosedanjim delom že izkazali v gasilski organizaciji.

Kdo lahko vloži kandidaturo:

Kandidaturo lahko vloži skupina 5 operativnih članov.

Za kandidaturo mora predložiti:

– predlog kandidature (obrazec 1)

– soglasje h kandidaturi (obrazec 2)

– žigosan izpisek iz Vulkana (matični list)

– soglasje občinskega poveljnika o ustreznosti kandidata glede upoštevanja določil  o splošni izobrazbi in gasilski strokovni usposobljenosti iz Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev

– opis dosedanjih izkušenj v okviru gasilstva (obrazec 3)

– vizija in razvoj PGD na operativnem področju in načrt izvedbe programa za obdobje 2013-2018 (obrazec 4)

– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede nekaznovanosti (obrazec 5)

Vsi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, so prijavljeni s popolno prijavo in pravočasno, se uvrstijo na kandidacijsko listo.

3D. Nadzorni odbor

Predsednika in 2 člana nadzornega odbora izvoli občni zbor.

Pogoji:

Kandidati, ki se bodo prijavili za člane nadzornega odbora, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • aktiven član PGD, opravljen vsaj nadaljevalni tečaj za gasilca (čin gasilec)
 • najmanj poklicna ali strokovna izobrazba (IV. stopnja).
 • dobro poznajo delovanje gasilske organizacije na vseh nivojih in finančno poslovanje ter računovodske izkaze
 • ne smejo biti v kazenskem postopku ali  pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,  kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči ter ne smejo biti pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

 

Kdo lahko vloži kandidaturo:

Kandidaturo lahko vloži vsak polnoleten član PGD.

Za kandidaturo mora predložiti:

– soglasje k kandidaturi (obrazec 2)

– opis dosedanjih izkušenj na področju gasilstva (obrazec 3)

– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede nekaznovanosti (obrazec 5)

 

3E. DISCIPLINSKA KOMISIJA-ARBITRAŽA

Predsednika in 2 člana disciplinske komisije-arbitraže izvoli občni zbor.

Pogoji:

Kandidati, ki se bodo prijavili za člane disciplinske komisije, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • aktiven član PGD, opravljen vsaj nadaljevalni tečaj za gasilca (čin gasilec) ter deluje po načelih visokih moralnih norm in ima velik ugled v družbi na splošno
 • najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba (IV. stopnja),
 • dobro poznajo delovanje gasilske organizacije na vseh nivojih
 • ne smejo biti v kazenskem postopku ali  pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,  kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči ter ne smejo biti pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

 

Kdo lahko vloži kandidaturo:

Kandidaturo lahko vloži vsak polnoleten član PGD.

Za kandidaturo mora predložiti:

– soglasje k kandidaturi (obrazec 2)

– opis dosedanjih izkušenj na področju gasilstva(obrazec 3)

– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede nekaznovanosti (obrazec 4)

 

5. ROKI V KANDIDACIJSKEM POSTOPKU ZA OBDOBJE 2018-2023

Kandidati lahko svoje kandidature oddajo od 23.11.2017 dalje

­­­­­­­­­­­­­­­­­20.12.2017 je zadnji dan za oddajo kandidatur na sedežu društva, članu komisije Hribar Matjažu ali Zalokar Tomažu od 17:00 do 18:30 ali po pošti priporočeno do 20.12.2017

22.12.2017– evidentiranje in sestava kandidacijske liste ter objava na oglasni deski in internetni strani PGD Vir.   

Sobota, 27.01.2018 – občni zbor PGD VIR

Vsem kandidatom želimo uspešno objavo kandidatur.

NA POMOČ!

Kandidacijska komisija PGD VIR:

– predsednik               Sonja Sajovic

– podpredsednik         Matjaž Hribar

– član                          Tomaž Zalokar

Z malo nesrece smo pristali na 9 mestu od 19 ekip. Mi smo ponosni na nase pionirje da so se sploh uvrstili na regijsko tekmovanje! Drugic pa na stopnicke! Na pomoc!