Zapisnik UO januar 2014

PROSTOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO VIR

Vir, Šaranovičeva caste 19

1230 DOMŽALE

 

 

ZAPISNIK

 

01.redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Vir, ki je bila 14.1.2014 ob 19.00 uri v sejni sobi PGD VIR, Šaranovičeva cesta 19.

 

NAVZOČI: Alenka Paternost Pirc, Boštjan Merela, Alojz Limoni, Špela Hribar, Marija Medle, Zvone Škarja (predsednik NO), Miha Peterka, Matjaž Jurjevec, Marjan Furlan,

 

OSTALI NAVZOČI: Damir Pirc (Vodja PP), Zalokar Tomaž

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Marija Hribar, Sebastjan Hribar, Martin Mahkota, Tatjana Rokavec, Drago Mrdjenovič

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje UO z dne  17.12..2013

2. Poročilo poveljnika  za mesec december 2013

3. Poročilo predsednika komisije za mladino za mesec december 2013

4. Poročilo predsednice komisije za žene za mesec december 2013

5. Poročilo vodje  PP za mesec december 2013

6 .Pregled prispele pošte

7. Plan dela za mesec januar 2014

8. Poročilo –koledarji 2014

9. Obravnava poročila o opravljeni inventuri za leto 2013

10. Obravnava predlogov za napredovanja v višji čin.

11. Obravnava predlogov za značke za dolgoletno delo in značke za delo v operativi

12. Obravnava predlogov za odlikovanja

13. Obravnava predlogov za društvena priznanja

14. Priprava na 92. Občni zbor PGD Vir

15. Razno

 

AD 1/  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE UO Z DNE 17.12.2013

 

Sejo je vodila predsednica Alenaka Paternost Pirc, ki je prebrala zapisnik 10. redne seje UO  PGD VIR. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep:

 

 • Sklep št. 10.1. Sprejme in potrdi se zapisnik 10. redne seje UO z dne 17.12.2013

 

AD 2/ POROČILO POVELJNIKA ZA MESEC DECEMBER   2013

 

Poveljnik Boštjan Merela je  poročal  o dejavnosti na  rednem tehničnem dnevu, ki se  izvaja vsako prvo soboto v mesecu, izvedlo se je preverjanje delovanja motornih brizgalen in agregata. Preverlilo stanje goriva v vseh vozilih in njihovo delovanje. Relacijska vožnja novega vozila, pri čemer je bilo opaženo , da kamera za vzratno vožnjo ponovno ne deluje. Očistili orodišče in odvoz smeti. Uspešno se je izvedla vaja evakuacija vrtca Palček. Obdarovali, so se starejši člani društva. Raznos koledarjev je bil uspešno zaključen. Pred novoletno srečanje članov je bilo uspešno izpelajano. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 10.2.Sprejme in potrdi se poročilo poveljnika za mesec december 2013
 •  

 

AD 3/ POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MLADINO ZA MESEC DECEMBER 2013

 

Predsednice  komisije za mladino Tatjane  Rokavec ni bilo na seji, na začetku seje je poslala sporočilo poveljniku, da se je ne more udeležiti . Poročila ni posredovala tajnici, ali komu drugemu.. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 10.3 Predsednica komisije za mladino dostavi poročilo komisije za mesec december tajnici društva.

 

 

AD 4/ POROČILO PREDSEDNICE KOMISIJE ZA ŽENE ZA MESEC DECEMBER  2013

 

Predsednica komisije za žene Marija Hribar, je bila odsotna zaradi bolezni, zato je poročilo prebrala tajnica. Članice so sodelovale na vseh rednih aktivnostih v okviru društva, samostojnih aktivnosti , pa niso imele. Na poročilo ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št. 10.4. Sprejme in potrdi se poročilo komisije za žene za mesec  December 2013

 

 

AD 5/ POROČILO VODJE ENOTE ZA PRVO POMOČ ZA MESEC DECEMBER  2013

 

Vodja prve pomoči Damir Pirc je povedal, da se je enota sestala enkrat na vajah z inštruktorji NMP. Prav tako se člani  udeležujejo vseh aktivnosti v društvu. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 10.5 Sprejme se poročilo enote  za PP za mesec december 2013

 

 

AD 6/ PREGLED PRISPELE POŠTE

 

V društvo je prispelo 20 dopisov in 23 novoletnih vošćilnic. Dopisi so bili redno po e-pošti posredovani predsedniku, poveljniku in blagajničarki društva. Originalni računi so bili dostavljeni blagajničarki. Vse potrebne aktivnosti so bile izpeljane ali so v teku. Novoletne voščilnice si lahko ogledate v domu.

 

6.1. Prispel je  račun št. 4326691 podjetja ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.  za električno energijo  mesec december v višini 75.46 Eur.

 

 • Sklep št. 10.6.1 Blagajničarka poravna račun št. 4326691 v višini 75.46 EUR.

 

6.2. Podjetje Telekom Slovenije nam je poslalo račun št.0150208616372 v višini 14,23 EUR.

 

 • Sklep št. 10.6.2. Blagajničarka poravna račun št. 0150208616372 v višini 14,23 EUR.

 

6.3 Prispel je račun Podjetja Mercator d.d. Dunajska 107 Ljubljana  št. računa 160/02031787 v višini 39,58  EUR za pogostitev članov  ob novoletnem srečanju.

 

 • Sklep št. 10.6.3. Blagajničarka poravna račun  št.160/02031787 v vrednosti 39,58  EUR za pogostitev članov ob koncu leta.

6.4.G. Drago Mrdjenovič je pripravil darila za obdarovanje starejših članov ob novem letu. Strošek daril v višini 95 EUR  se mu  povrne.

 

 • Sklep št. 10.6.4. Blagajničarka povrne stroške za nabavo daril v vrednosti 95 EUR.

 

6.5. MIStar Trgovsko podjetje d.o.o., Pot k sejmišču 28/a, 1231 Ljubljana Črnuče nam je poslalo račun št. 02132-2013  v vrednosti 2.238,39 EUR za nabavo dveh intervencijskih oblek. Na GZ Domžale je bil posredovan račun, ki  nam ga v celoti povrnejo. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 10.6.5. Blagajničarka poravna računa št. 02132-2013 v višini 2.238,39 EUR.

 

 

6.6.REAM d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, nam je posredoval v podpis pogodbo o donatorstvu za donirana sredstva v višini 500 EUR. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 10.6.6. Predsednico Alenko Paternost Pirc se pooblašča za podpis pogodbe o donatorstvu za donirana sredstva s strani podjetja REAM d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin. En izvod podpisane pogodbe se vrne donatorju.

 

6.7.Big Bang d.o.o. Šmartinska cesta 152 Ljubljana, nam je poslalo račun št. 135002104  v vrednosti  93.87 EUR za nakup fotoaparata znamke NIKON COOLPIX L27  , ki ga je društvo kupilo za potrebe slikanja intervencij, ter vseh ostalih dogodkov za arhiv delovanja društva. Fotoaparat se vpiše v inventarno knjigo, uporablja se zgolj za potrebe društva. Nahaja se v vozilu GVC16/25 ali moštvenem vozilu, odvisno od potrebe. Dokumentacija se nahaja v arhivu društva. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št.10.6.7. Blagajničarka poravna račun št.135002104 v višini 93,87 EUR za nakup fotoaparata. Fotoaparat se vpiše v inventarno knjigo, uporablja se zgolj za potrebe društva. Nahaja se v vozilu GVC16/25 ali moštvnem vozilu, odvisno od potrebe.

 

 

 6.8.Gasilska zveza Slovenije nam je posredovala v podpis pogodbo za sofinanciranje zdravniški pregledov za ugotavljanje sposobnosti operativnih gasilcev na podlagi razpisa z dne 29.11.2013 na katerega je naše društvo poslalo prošnjo za povračilo dveh  specialnih pregledov. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št.10.6.8.  Predsednico Alenko Paternost Pirc se pooblasti za podpis pogodbe. En oizvod se vrne na Gasilsko zvezo Slovenije.

 

6.9. Gasilska zveza Domžale nam je poslala  dopis s strani GZ Slovenije, v katerem nas naprošajo ,naj posredujemo podatke za nabavo ene zaščitne obleke, ki naj bi jo prispevala GZ Slovenije. Poveljnik je posredoval na zvezo podatke.

 

7.10.Gasilska zveza nam je poslala termin zasedanja komisije za odlikovanja in priznanja na nivoju GZ Domžale in GZ Slovenije. Prvo zasedanje komisije GZ Domžaleje bilo 09.01.2014. Rok za prijavo je bil 06.01.2014.

 

 

AD 7/ PLAN DELA  ZA MESEC JANUAR  2014

 

 1. Poveljnik  in predsednica sta  podala plan dela. Testiranje pozivnikov  in SMS sporočil bo potekalo  enkrat mesečno.V teku je preizkušanje novega sistema Florjan. Pridobivanje ponudb za nabavo  opreme po programu nabave za leto 2014. Pričetek izvedbe osnovnega tečaja za gasilce. Prijava operativnih gasilcev na zdravniški pregled.

 

 • Sklep št.10.7. Sprejme in potrdi se plan dela za mesec januar 2014

 

 

AD 8/  POROČILO –KOLEDARJI 2014

 Akcija raznašanja koledarjev za leto 2014 je bila uspešno izvedena. Raznašalci so pobrane       prostovoljne prispevke krajanov skupaj z vpisanimi polami oddali blagajničrki. V okviru akcije  raznašanja koledarjev smo zbrali 8.673,70 EUR prostovoljnih prispevkov.  Za uspešno izpeljano akcijo se za člane, ki so sodelovali v akciji za zahvalo in vzpodbudo za naprej organizira kosilo v gostišču Kovač v naslednjem mesecu. Za organizacojo poskrbi predsednica. Sprejet  je bil sklep.

 

 • Sklep št.10.8.1 Za uspešno izpeljano akcijo se za člane, ki so sodelovali v akciji v  zahvalo in vzpodbudo za naprej  organizira kosilo v gostišču Kovač v naslednjem mesecu. Za organizacojo poskrbi predsednica, blagajničarka poravna stroške po prejetem računu.

 

AD 9/ OBRAVNAVA POROČILA O OPRAVLJENI INVENTURI ZA LETO 2013

 

Inventura je bila izvedena 28.12.2013. Vsi podatki so vstavljeni v program VULKAN. Inventurna komisija je predložila poročilo in predlog za odpis iztrošene opreme. Poročilo je priloženo zapisniku seje.Predsednica opozarja, da je potrebno skrbno ravnanje z osebno gasilskoopemo, ki jo zadolžijo posamezniki, prav tako z skupno opremo.Po razpravi so bili sprejeti sklepi.

 

 • Sklep št.01.9.1. Člani UO so potrdili poročilo o opravljeni inventuri.
 • Sklep št.01.9.2. Člani UO so potrdili predlog inventurne komisije za odpis opreme.
 • Sklep št.01.9.3.Podpisano poročilo o opravljenem popisu s podpisanimi popisnimi listi, se posreduje tajnici. Ta jih kopira za arhiv in preda blagajničarki najkasneje do 31.01.2014 za izdelavo dokončnih letnih obračunskih izkazov bilance stanja.

 

 

AD10/ OBRAVNAVA PREDLOGOV ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI ČIN

 

Komisija za priznanja in odlikovanja v sestavi Paternost Pirc Alenka, Matjaž Hribar, Marko Bergant, Tomaž Hiršman,Špela Hribar, se je sestala na seji dne, 02.01.2014. Zapisnik seje komisije za priznanja in odlikovanja je sestavni del zapisnika in je vložen v arhivu društva. Komisija je podala:

 

 PREDLOG INTERNEGA PRAVILNIKA PGD VIR ZA PRIZNANJA, ODLIKOVANJA IN NAPREDOVANJA V VIŠJI ČIN

 

Značke za dolgoletno delo in značke za delo v operativi se podeljujejo na podlagi predloga iz aplikacije Vulkan za tekoče leto aktivnim članom.

Poleg priznanj in odlikovanj, ki jih podeljuje GZ in GZS se lahko v društvu podelijo zahvale, priznanja in diplome na nivoju društva samega. Zahvale(1), priznanja(2)  in diploma(3)se podeljujejo po zaporednih stopnjah za obdobje delovanja 2 let.

 

1.Zahvala

-opravljeno vsaj 60 delovnih ur, na tehničnih dnevih, vajah, intervencijah

2.Priznanje

pomoč pri izvedbi vaj in priprave mladine na tekmovanja

pomoč pri prevozu in organizaciji mladine

– aktivno delo na področju operative (intervencije, vzdrževanje opreme, doma in okolice)

– članstvo v tekmovalni desetini in prizadevanje za njeno delovanje ter uspehe

 3.Diploma

            -aktivno delo v operativi, mentorstvo, vodja tekmovalne desetine

            -opravljanje posebnih nalog v okviru komisij

            -aktivno delo na področju izobraževanja( osebnega in prenos znanja na ostale člane)

             -uspehi na gasilsko športnih tekmovanjih

            -donacije, osebni prispevek v dobrobit društva

 

Sprejet je bil sklep.

 

 • sklep št.01.10.1. Člani UO se strinjajo s predlogom komisije za odlikovanja

 

Komisija je obravnavala možne predloge za napredovanja v višji čin na podlagi izpisa iz Vulkana. Predlagalni so bili naslednji člani:

 

 1. Horvat Dejan              za napredovanje v čin  Gasilec I. stopnje
 2. Grojzdek Marjan        za napredovanje v čin Gasilec I. stopnje
 3. Sušnik Jure                 za napredovanje v čin Gasilec I. stopnje
 4. Majhenič Samo          za napredovanje v čin Gasilec I. stopnje
 5. Balažic Gregor           za napredovanje v čin Gasilec I. stopnje
 6. Magrl Branko             za napredovanje v čin Gasilec I. stopnje
 7. Prašnikar Dušan         za napredovanje v čin Gasilec II. stopnje
 8. Volkar Janez               za napredovanje v čin Gasilec II. stopnje
 9. Matko Janez               za napredovanje v čin Gasilec II. stopnje
 10. Zajc Primož                za napredovanje v čin Gasilec II. stopnje

 

Komisija ugotavlja da predlagani člani že več  let niso  aktivni v društvu in v zadnjih letih nekateri  niso plačali članarine, zato komisija  smatra da se predlogov ne pošlje naprej. Po razpravi se člani UO strinjajo s predlogom komisije. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št.01.10.1. Za navedene člane se ne pošlje predloga, v kolikor bi v naslednjih letih spet aktivno začeli sodelovati v društvu se lahko napredovanja podeli naknadno.

 

 

AD11/ OBRAVNAVA PREDLOGOV ZA ZNAČKE ZA DOLGOLETNO DELO IN ZNAČKE ZADELO V OPERATIVI

 

Predlagani so bili naslednji člani:

Id predloga

Član

Predlog za odlikovanje

Status predloga

241674

116737 – HRIBAR ŠPELA

4 – Značka za dolgoletno delo – 10 let

Poslano reševalcu predloga

241675

119632 – ČRNELČ JANEZ

4 – Značka za dolgoletno delo – 10 let

Poslano reševalcu predloga

241676

119633 – JEREB ANŽE

4 – Značka za dolgoletno delo – 10 let

Poslano reševalcu predloga

241677

119634 – BERGANT LARA

4 – Značka za dolgoletno delo – 10 let

Poslano reševalcu predloga

241678

119637 – MEDLE TEJA

4 – Značka za dolgoletno delo – 10 let

Poslano reševalcu predloga

241679

124391 – HRIBAR TINA

4 – Značka za dolgoletno delo – 10 let

Poslano reševalcu predloga

241680

124392 – PERKOVIČ SANDI

4 – Značka za dolgoletno delo – 10 let

Poslano reševalcu predloga

241681

15275 – MAHKOTA MARTIN

6 – Značka za dolgoletno delo – 30 let

Poslano reševalcu predloga

241682

15238 – ČRNELČ JANEZ

7 – Značka za dolgoletno delo – 40 let

Poslano reševalcu predloga

 

Za značkodolgoletno delo na operativnem področju ni predlogov v letošnjem letu. Na predlog ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št.01.11.1. Sprejme se predloge za priznanja za dolgoletno delo  v društvu.

 

 

 

AD12/ OBRAVNAVA PREDLOGOV ZA ODLIKOVANJA

 

Predlogi so bili naslednji:

Id predloga

Član

Predlog za odlikovanje

Status predloga

241699

15240 – DROBNE MARJAN

29 – Gasilsko odlikovanje III. stopnje

Reševalec sprejel, ureja

241700

15247 – KERČ JANEZ

31 – Gasilsko odlikovanje I. stopnje

Reševalec sprejel, ureja

241744

15281 – ZAJC SILVO

19 – Plaketa gasilskega veterana

Reševalec sprejel, ureja

243203

15267 – ZARNIK SLAVKO

30 – Gasilsko odlikovanje II. stopnje

Reševalec sprejel, ureja

241683

15283 – ZALOKAR VINKO

17 – Priznanje gasilske zveze II. stopnje

Reševalec sprejel, ureja

241684

143468 – PERVINŠEK IGOR

16 – Priznanje gasilske zveze III. stopnje

Reševalec sprejel, ureja

241686

70973 – HORVAT LUKA

16 – Priznanje gasilske zveze III. stopnje

Reševalec sprejel, ureja

241688

165653 – PATERNOST PIRC ALENKA

16 – Priznanje gasilske zveze III. stopnje

Reševalec sprejel, ureja

 

Na predloge ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št. 01.12.1. Sprejme in potrdi se predloge za posamezna odlikovanja.

 

 

AD13/ OBRAVNAVA PREDLOGOV ZA DRUŠTVENA PRIZNANJA

 

Predlog komisije, za uspešno izvedeno nabavo novega vozila GVC 16/25 se podeli priznanje društva članom komisije  za nabavo podvozja in nadgradnjo novega  gasilskega vozila GVC 16/25.

Priznanje se podeljuje članom komisije za uspešno izpeljan nakup podvozja, pripravo dokumentacije za zbiralne akcije za finančno konstrukcijo nadgradnje, pripravo tehnične dokumentacije razpisa za nadgradnjo ter vse ostale podrobnosti, kot nabava potrebne dodatne opreme in vspostavitev operativnosti vozila.

Člani komisije so bili:

Id predloga

Član

Predlog za odlikovanje

Status predloga

241689

15231 – BERGANT ANTON

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241690

15232 – BERGANT MARKO

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241691

15233 – LIMONI ALOJZ

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241692

15235 – HIRŠMAN TOMAŽ

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241693

15244 – HRIBAR MATJAŽ

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241694

116737 – HRIBAR ŠPELA

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241695

165653 – PATERNOST PIRC ALENKA

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241696

13983 – PIRC DAMIR

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241697

15253 – OSOLNIK TADEJ

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

241698

23704 – MERELA BOŠTJAN

1 – Diplome, priznanja, ostalo – GD

Poslano reševalcu predloga

 

Na predloge ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št.01.13.1. Sprejme in potrdi se predloge za priznanja.

 

 

AD14/  PRIPRAVA NA 92. OBČNI ZBOR

 

Letošnji občni zbor bo v soboto 15.02.2014 ob 18.00 uri.

-Dvorano je rezerviral Marjan Furlan.

– Poročila funkcionarjev društva se pripravijo pravočasno in se posredujejo predsedniku in tajniku do 31.   januarja. Poročila pripravijo: predsednica , tajnica , blagajnik, gospodar, predsednica mladinske komisije, predsednik komisije za veterane, predsednica komisije za članice, predsednik disciplinske komisije in predsednik nadzornega odbora.

– Za pripravo dvorane se zadloži poveljnika  Boštjan Merela in podpredsednika Miha Peterka.

– Predsednica Alenka Paternost Pirc nabavi cvetlični aranžma.

– Po statutu smo dolžni obvestiti člane o sklicu Občnega zbora najmanj 10 dni prej, zato mora tajnica poslati vabila  za sklic 92. Občnega zbora v zakonitem roku. Prav tako se pošlje vabila  GZ Domžale, gasislkim društvom našega  sektorja, društvom s katerimi sodelujemo na nivoju krajevne skupnosti.

Sprejeti so boli sklepi:

 • Sklep št.01.14.1. V skladu z 19. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Vir je sklican 92. Občni zbor PGD Vir. Občni zbor bo 15.02.2014 s pričetkom ob 18.00 uri.Za potrebe organizacije se nabavi potrebni material in naročijo storitve. Stroški organizacije se pregledajo na naslednji seji- poročilo pripravi blagajnik.
 • Sklep št.01.14.2. Nabavi se potrebne količine značk in diplom. S potrjenim dopisom s strani GZ Domžale se na GZ Slovenije prevzame čine. Za nabavo je odogovrna predsednica Paternost Pirc Alenka.
 • Sklep št. 01.14.3. Za pripravo pogostitve je zadolžena predsednica Paternost Pirc Alenka.
 • Sklep št.01.14.4. Sprejme se predlog članov za organe 92. Občnega zbora:

            -Delovno predsedstvo:         Alojz Limoni – predsednik

                                                            Zvone Škarja – član

                                                            Drago Mrdjenovć – član

            -Verifikacijska komisija:     Damir Pirc, Matjaž Hribar

            -Zapisnikar:                           Špela Hirbar

            -Overitelja zapisnika:           Tomaž Zalokar, Matjaž Jurjevec

 • Sklep št.01.14.5. Predsednici Paternost Pirc Alenki  se najkasneje do petka 31.01.2014 posreduje predloge plana dela operative in posameznih komisij, ki bodo podlaga za pripravo plana dela in nabave opreme PGD Vir za leto 2014.
 • Sklep št.01.14.6. Blagajničarki Mariji Medle se najkasneje do petka 31.01.2014. posreduje predloge finančnega plana posameznih področij, ki bodo podlaga za pripravo finančnega plana PGD Vir za leto 2014.

 

AD/ RAZNO

 

15.1. Obisk in obdaritev veteranov je bila uspešno opravljena. Darila nismo mogli izročiti samo Kerč     Janezu, ker je v bolnišnici. Dogovarjamo se, da ga obiščemo v bolnišnici, v kolikor ne bo doma možno. Veterani so bili veseli obiska.

15.2. Prednovoletno srečanje je bilo uspešno izvedeno.

15.3. Pred 2. redno sejo UO  PGD Vir bodo po društvih v GZ Domžale potekali občni zbori. Iz dosedanje    prakse se je pokazalo, da nas bodo posamezna društva vabila, da se njihovega občnega zbora udeleži tudi predstavnik   našega društva. Za udeležbo na OZ se določi:

   

       

društvo

Datum in ura

Delegati

Domžale-mesto

24.01. petek ob 18.00 uri

Paternost Pirc, Merela

Dob

25.01. sobota ob 18.00 uri

Peterka M., Paternost Pirc

Ihan 

07.02. petek ob 18.00 uri

Zalokar T., Furlan M.

Jarše-Rodica

31.01. petek ob 18.00 uri

Merela B.

Radomlje

31.01. petek ob 18.00 uri

Limoni A. Jurjevec M.

Studenec

01.02. sobota ob 18.00 uri

Pirc D.

Žeje-Sveta Trojica

09.02. nedelja ob 15.00 uri

Hribar Matjaž, Hribar Špela

PIGD Helios

06.02. četrtek ob 13.00 uri

Mrdjenović Drago

PIGD Tosama

07.02. petek ob 13.00 uri

Zarnik Tone

 

Delegati se za udeležbo na občnem zboru medsebojno uskladijo. V primeru odsotnosti posameznega delegata je potrebno dobiti zamenjavo. V primeru, da ne dobimo vabila se občnega zbora ne udeležimo.

15.4. Zaradi priprav na 92.Občni zbor društva bo naslednja seja UO prvi teden v mesecu februarju to je 04.02.2014.

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

 

Z gasilskim pozdravom

 

NA POMOČ!

 

 

Tajnik PGD Vir                                                                                                           Predsednica PGD Vir

 

Špela Hribar                                                                                                                Alenka Paternost Pirc

 

 

V vednost:

1. Predsednik PGD Vir

2. Poveljnik PGD Vir

3. Blagajnik PGD Vir

 

Vložiti:

1. Arhiv PGD Vir