Zapisnik UO marec 2014

PROSTOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO VIR

Vir, Šaranovičeva caste 19

1230 DOMŽALE

 

 

ZAPISNIK

 

03.redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Vir, ki je bila 11.3.2014 ob 19.00 uri v sejni sobi PGD VIR, Šaranovičeva cesta 19.

 

NAVZOČI: Alojz Limoni, Špela Hribar, Marija Medle, Zvone Škarja (predsednik NO), Marjan Furlan, Martin Mahkota, Alenka Paternost Pirc, Boštjan Merela, Marija Hribar

 

OSTALI NAVZOČI: Damir Pirc (Vodja PP), Matjaž Hribar

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Sebastjan Hribar, Tatjana Rokavec, Drago Mrdjenovič, Matjaž Jurjevec, Miha Peterka, Vinko Zalokar

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 02. redne seje UO z dne  04.02.2014

2. Poročilo poveljnika  za mesec februar 2014

3. Poročilo predsednika komisije za mladino za mesec februar 2014

4. Poročilo predsednice komisije za žene za mesec februar 2014

5. Poročilo vodje  PP za mesec februar 2014

6 .Pregled prispele pošte

7. Plan dela za mesec marec 2014

8. Razno

 

AD 1/  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 02. REDNE SEJE UO Z DNE 04.02.2014

 

Sejo je vodila predsednica Alenka Paternost Pirc, ki je prebrala zapisnik 02. redne seje UO  PGD VIR. Na zapisnik je bila pripomba. Predsednica je povedala da jo je Tatjana Rokavec preko elektronskega sporočila obvestila da se ne želi  udeležiti občnega zbora mladinskih komisij, saj je bilo v zapisniku zapisano, da je začasno prevzel delo mladinske komisije Alojz Limoni. Predsednica je pozvala Tatjano Rokavec, naj se udelelži seje UO, da se pogovorimo o nastali situaciji in delu mladinske komisije , vendar je nato  sejo UO ponovno ni bilo. V zapisniku  2. Seje UO je zapisano , da le del nalog  pri delu z mladino prevzame Alojz Limoni, zato je njena pripomba neutemeljena. Potrebno se je dogovoriti in razdeleiti posamezne naloge članom MK, da v bodoče ne bi prihajalo do takih situacij. Sprejet je bil sklep:

 

 • Sklep št. 03.1. Sprejme in potrdi se zapisnik 02. redne seje UO z dne 04.02.2014. Predsednico MK se pozove, da  v najkrajšem možnem času skliče setanek MK na katerem se zaradi ostalih obveznosti  razdeli posamezne naloge in odgovornosti  med člani, da v bodoče ne bo prihajalo do nesporazumov. Sestanka se udeležita tudi poveljnik in predsednica.

 

AD 2/ POROČILO POVELJNIKA ZA MESEC FEBRUAR  2014

 

Poveljnika Boštjana Merele je prebral poročilo. V mesecu februarju smo izvedli redni tehnični dan, in preverjanje pozivnikov, prav tako se je izvajal nadaljevalni tečaj za gasilca. Z ekipo PP smo izvedli operativne vaje iz prve pomoči in sodelovali na intervencijah ob vremenski ujmi. V uporabo smo iz strani civilne zaščite dobili motorno žago. GZ Domžale nam je dodelila štiri baterijsike svetilke Prav tako smo pripravili in izvedli občni zbor.  Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 03.2.Sprejme in potrdi se poročilo poveljnika za mesec februar 2014
 •  

 

AD 3/ POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MLADINO ZA MESEC FEBRUAR 2014

 

Predsednice  komisije za mladino Tatjane  Rokavec ni bilo na seji, prav tako poročila ni pravočasno posredovala tajnici,da bi ga obravnavali na 03. seji. Alojz Limoni je povedal da so se udeležili mladinskega občnega zbora v zasedbi Miha Peterka, Maša Krpič Korošec in Nika  Črnelč. Prav tako so začeli z pripravami na občinski kviz. Občinski kviz mladine bo 4.in 5. aprila v dvorani KS Toma Brejca na Viru. Za organizacijo in pomoč pri izvedbi kviza je bilo s strani MK GZ Domžale naprošeno naše društvo. Poveljnik organizira pomoč naših članov pri pripravi dvorane in pripravi tehničnih pripomočkov za izvedbo  kviza. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 03.3 Predsednica komisije za mladino dostavi poročilo komisije za mesec februar tajnici društva.

 

 

AD 4/ POROČILO PREDSEDNICE KOMISIJE ZA ŽENE ZA MESEC FEBRUAR 2014

 

Predsednica komisije za žene Marija Hribar je prebrala poročilo za mesec februar. Članice so sodelovale na vseh rednih aktivnostih v okviru društva, Predsednica komisije za članice  se je udeležila seje komisije za članice na nivoju GZ Domžale, kjer je bil podan plan dela za letošnje leto. Udeležili naj bi se pohoda  po nagelj na Limbarsko goro, ki bo 30.03.2014. Dobili smo tudi vabilo sveta članic GZS na posvet, ki bo potekalo 29.03 2014 pričetek ob 8.30 uri v Preboldu. Predstavila je tudi  program, ki naj bi se v tem letu izvedel v okviru komisije za članice GZ Domžale:

-Regijski posvet članic   Lukovica                            GZ LUKOVICA                10.5.2014

-Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov        PGD ŠINKOV TURN         21.6.2014

-Pohod članic na Menino Planino                             KAMNIK                           5.7.2014

-Udeležba članic GZS na  posvetu                            MURSKA SOBOTA          14.,15.11.2014

-Ustvarjalna novoletna delavnica                              GZ MORAVČE                 28.11.2014

-GZ Domžale organizira delavnico na velikonočni motiv,ki bo 11.4.2014 ob 18.uri.

-GZ Domžale oranizira izlet samo za članice,ki bo predvidoma v drugi polovici meseca septembra.

Na poročilo ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št. 03.4. Sprejme in potrdi se poročilo komisije za žene za mesec februar 2014

 

 

AD 5/ POROČILO VODJE ENOTE ZA PRVO POMOČ ZA MESEC Februar 2014

 

Vodja prve pomoči Damir Pirc je prebral poročilo. Enota je imela vaje z inštruktorji NMP Domžale, sodelovali so pri izvedbi tečaja za gasilca in pripravili vaje za člane društva.. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št. 03.5 Sprejme se poročilo enote  za PP za mesec februar 2014

 

 

AD 6/ PREGLED PRISPELE POŠTE

 

V društvo je prispelo 46 dopisov. Dopisi so bili redno po e-pošti posredovani predsedniku, poveljniku in blagajničarki društva. Originalni računi so bili dostavljeni blagajničarki. Vse potrebne aktivnosti so bile izpeljane ali so v teku.

 

6.1. Prispel je  račun št. 34017984  podjetja PRODNIK Javno komunalno podjetje, Savska 34, Domžale,  za porabo vode v višini 17,19  Eur.

 

 • Sklep št. 03.6.1 Blagajničarka poravna račun št. 34017984 v višini 17,19 EUR, za mesečne stroške porabe vode.

 

6.2. Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, Ljubljana, nam je poslala račun št. 14-306-000021 v višini 60,00 EUR za kotizacijo seminarja, ki se ga je udeležila blagajničarka Marija Medle.

 

 • Sklep št. 03.6.2. Blagajničarka poravna račun št. 14-306-000021 v višini 60,00 EUR, za kotizacijo seminarja.

 

6.3 Prispel je račun podjetja Telekom Slovenija d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, št.0150212776338 v višini 11, 22  EUR za stroške telefona..

 

 • Sklep št. 03.6.3. Blagajničarka poravna račun  št.0150212776338 v vrednosti 11,22  EUR, za naročnino.

 

6.4. Prejeli smo račun podjetja ELEKTRO ENERGIJA d.o.o , št.1266377  v višini 71, 54  EUR, za porabo elektrike.

 

 • Sklep št. 03.6.4. Blagajničarka poravna račun št. 1266377 v višini 71, 54 EUR, za porabo električne energije.

6.5. Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, Ljubljana nam je poslala račun št. 14-300-000884, v višini 62, 23 EUR za značke, plakete in diplome, ki smo jih podelili na Občnem zboru.

 

 • Sklep št. 03.6.5 Blagajničarka poravna račun št. 14-300-000884 v višini 62,23 Eur za značke, plakete in diplome.

 

6.6. Gasilska zveza Domžale nam je poslala navodila za vnašanje intervencij v Vulkan in Spin ob vremenski ujmi žled 2014.

 

6.7. Prejeli smo vabila na občne zbore naslednjih organizacij: PIGD Tosama,( Zarnik Tone) PGD Žeje- SV. Trojica, Rod skalnih taborov Domžale ( Miha Peterka), BŠK Budničar Količevo ( Merela Boštjan), Društvo upokojencev Vir in združenja borcev( Matjaž Hribar).

 

 6.8.Gasilska zveza Domžale nam je posredovala temeljico za kniženje opreme, ki smo jo dobili od GZ Domžalev letu 2013. Oprema je bila vnešena v Vulkan.

 

6.9. Gasilska zveza Domžale nam je poslala obvestilo o zbiranju podatkov za izdajo poziva in nadomestila, ter o zbiranju podatkov o poškodovanih gasilcih za intervencije v sklopu vremenske ujme žled 2014. Prav tako nas je obvestila o zbiranju fotografskega gradiva ujme.

 

6.10. Gasilska zveza Domžale nas je zaprosila za podatke o stanju struge reke Kamniške Bistrice. Pozvali so nas naj izpostavimo problematične predele.Poveljnik je posredoval podatke.

 

6.11. Gasilska zveza Domžale nam je poslala razpis MK GZ Domžale  za tradicionalno tekmovanje v veleslalomu mladine, ki je bilo 2.3.2014.v Bohinjski bistrici. Zaradi sovpadanja pustnega karnevala na Viru se naši mladi člani niso udeležili tekmovanja.

 

6.12. Gasilska zveza Domžale nas je obvestila o sprejemnih izpitih za tečaj za vodjo enote. Udeležili so se ga trije naši člani, Miha Peterka, Sebastjan Hribar in Tomaž Zalokar, ki so sprejemne izpite uspešno opravili.

 

6.13. Gasilska zveza Slovenije nam je poslala Revijo Gasilec v petih izvodih. Tajnica se je pozanimala, o prošnji za zmanjšanju naročnine, ki smo jo poslali pred časom. Prošnjo smo ponovno poslali in zmanjšali naročnino na tri izvode, ki začne veljati v mesecu marcu.

 

6.14. Pustna sekcija Striček nam je poslal prošnjo za pomoč pri požarnem varovanju  pustnega rajanja v soboto 1.3.2014 in v nedeljo 2.3.2014 pri pustni povorki. Požarno varovanje v soboto 1.3.2014 je organiziral povelnjik z šestimi člani..Varovanja  pustnega karnevala v nedeljo  se je udeležilo 14 članov društva. Ob koncu  karnevala,  je naše člane že tradicionalno  pogostila z malico in topljim napitkom družina Škarja, za kar se jim društvo iskreno zahvaljuje. Poslana je bila tudi pisna zahvala v imenu PGD Vir.

 

 6.15. Gasilska zveza Domžale nam je posredovala razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2014 (obdobje nabave 1.6.2013 – 31.5.2014. V Vulkanu bo možnost prijave na razpis od 5.5.2014 naprej. Potrebno je pripraviti vso dokumentacijo za nadgradnjo novega vozila GVC 16/25, s katero se prijavimo na razpis.

 

6.16.Tanja Zajc Zupan nam je poslala prošnjo za pomoč pri prodaji vstopnic za Dalmatinsko-Slovenski večer. Prošnji smo ugodili in pomagali pri prodaji kart našim članom.

 

6.17. BŠK Budničar nam je posla prošnjo za pomoč pri izvedbi prvomajskega kresa in vabilo na Občni zbor. Poveljnik se je udeležil občnega zbora. Na prošnjo za pomoč pri kresovanju se bomo , tako kot do sedaj odzvali z posojo miz in klopi ter požarnim varovanjem.

 

6.18. Občina Domžale nas je povabila na prireditev ob dnevu civilne zaščite, ki je bila 6.3.2014 v CPV Domžale. Na prireditvi je župan Toni Dragar pohvalil delo in sodelovanje vseh enot civilne zaščite ob  požaru stolpnice in Žledolomu 2014. Podeljena so bila tudi priznanja za posebne zasluge, med katerimi je GZ Domžale prejela bronasto priznanje. Prireditve sta se udeležila poveljnik Boštjan Merela in podpredsednik Miha Peterka.

    

6.19. Gasilska zveza Domžale nam je poslala vabilo na srečanje z poveljnikom in predsednikom    GZ Slovenije, ki bo 18.3.2014.Srećanja se bosta udeležila poveljnik in predsednica.

 

6,20.Društvo je v soboto 01.03.2014 dobilo obvestilo, da je umrl naš dolgoletni član Kerč Janez.

        Žalno sejo smo imeli v ponedeljek 03.03.2014 ob 19.00 uri v prostorih društva. Zapisnik žale seje v arhivu društva. Razposlana so bila vabila za pogreb vsem društvom GZDomžale. Pogreb pokojnika je bil 06.03.2014 ob 16.00 uri na pokopališču v Dobu. Za pogostitev gasilcev po žalni slovesnosti smo se dogovorili z PGD Dob, kot je bila praksa do sedaj. Stroški venca v višini 120 EUR in stroški nabave pijače za pogostitev gasilcev v višini 57,59 EUR. Sprejet je bil sklep

 

 • Sklep št.03.6.20. Blagajničarka poravna račun št. 160/02016433  Mercator d.d.- market Vir v višini 57,59 EUR za nabavo pijače, ter račun št. 37/2014, Cvetličarna Nuša vir v višini 120 EUR za nabavo venca.

 

6.21.V mesecu februarju je bi uspešno izpeljan 92. Občni zbor PGD Vir. Prejeli smo račun št. 019-2014 v višini 423,00 EUR Gostišča Kovač Jože s.p Količevo, ki nam je pripravilo hrano za pogostitev udeležencev občnega zbora. Trgovina Mercator d.d. –market Vir nam je poslala račun št160/02012571 v višini 205,00 EUR. za nabavo pijače. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št.03.6.21. Blagajničarka poravna račun št.019-2014 Gostišče Kovač Jože s.p. Količevo v višini 423,00 EUR in račun št.160/02012571 Mercator d.d.-market Vir v višini 203,00 EUR.

 

 

AD 7/ PLAN DELA  ZA MESEC  MAREC 2014

 

 1. Poveljnik je prebral plan za mesec marec. Izvedel se bo tehnični dan in redno testiranje pozivnikov. Nadaljuje se izvedba osnovnega tečaja za gasilca, za katerega se bo v mesecu marcu pripravilo praktične vaje. Prav tako se bo izvedlo praznjenje kartic tahografa. Čiščenje  ploščadi v športnem parku Vir in priprava poligona za vaje ter ureditev okolice doma. Poveljnik se je dogovoril za poliranje šestih čelad, saj so te v precej slabem stanju in jih bomo poskušali toliko obnoviti, da se bodo lahko uporabile za nošenje na raznih svečanostih. Sprejme se sklep:

 

 • Sklep št.3.7. Sprejme in potrdi se plan dela za mesec marc 2014

 

 

AD 8/ RAZNO

 

8.1 V soboto 12. aprila se bo izvedel strokovni  izlet za mladino gasilskega društva Vir, ki jo društvo načrtuje že dve leti, vendar zaradi nabave novega vozila in posledično velikih stroškov tega še ni realiziralo. Mladinim članom društva se pripravi izlet z gasilsko tematiko, ter razvedrilnim delom (kopanje) Organizacijo strokovnega izleta prevzamejo predsednica, poveljnik in predsednica mladinske komisije. Izleta se lahko udeležijo le mlajši pionirji, pionirji, mladinci in pripravniki, ki se redno udejstvujejo gasilsko športnih  tekmovanj mladine ter njihovi mentorji. Stroške strokovnega izleta nosi PGD vir.Sprejme se sklep.

 

 • Sklep št.03.8.1. Predsednica, poveljnik in predsednica MK organizirajo  izlet z gasilsko tematiko le  za mlade člane  in njihove mentorje, ki se udeležujejo gasilsko športnih tekmovanj. Izlet bo 12.04.2014. Stroške izleta krije  PGD Vir.

 

8.2. Dan odprtih vrat bomo izvedli v maju. Trenutno prosta termina sta 10. Ali 17. Maj. Počakali bomo in se prilagolili mladinskemu tekmovanju v orentaciji. Na dnevu odprtih vrat bomo prikazali delo društva in  novo vozilo GVC 16/25. Pripravi se pisno obvestilo za vse krajane, obvesti se vrtce in šole.

 

8.3.Člani  Upravnega  odbora PGD Vir smo  zavzeli stališče dolžnosti društva v primeru smri našega člana.

 

 • Sklep št.03.8.2.V primeru smrti funkcionarja društva se nabavi  venec srednje vrednosti, na pogrebno slovesnost se vabi celotno GZ Domžale. Ob smri čana društva se nabavi ikebano srednje vrednosti in se vabi na pogrebno slovesnost sektor Dob-Vir in sosednja društva. Podpornega člana se obravnava kot člana društva.

 

8.4. Blagajničarka Marija Medle  je pripravila  bilanco društva za leto 2013.Upravni odbor je seznanjen z bilanco društva za leto 2013

 

 • Sklep št. 3.8.4 Upravni odbor PGD Vir  sprejme in potrdi  bilanco za leto 2013.

 

8.5.Poveljnik je ponovno  izpostavil problem praporščaka in podpoveljnika. Podpoveljnik Tadej Osolnik se  ne odziva na poslana sporočila s strani poveljnika, prav tako ne javlja prejetosti  preverjanja pozivnikov in se ne udeležuje intervencij. Praporščak Perkovič Silvo se ne odziva na prošnje za nošenje prapora ob raznih priložnostih. Zajc Jure se ravno tako ne odziva na prejem testiranja pozivnika. Sprejet je bil sklep.

 

 • Sklep št. 03.8.5. Vse tri člane se pozove, da pojasnijo svoje stališče do dela vdruštvu. V kolikor ne želijo več aktivno sodelovati kot operativni člani društva so dolžni vrniti pozivnike. Prav tako se prosi člana Zajc Jureta , da vrne en konplet delovne obleke, saj dveh ob svojih aktivnostih v društvu ne potrebuje. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

 

Z gasilskim pozdravom

 

NA POMOČ!

 

 

 

 

Tajnik PGD Vir                                                                                                           Predsednica PGD Vir

 

Špela Hribar                                                                                                                Alenka Paternost Pirc

 

 

V vednost:

1. Predsednik PGD Vir

2. Poveljnik PGD Vir

3. Blagajnik PGD Vir

 

Vložiti:

1. Arhiv PGD Vir

 

 

 

 


 

 

 

Dodaj odgovor