Zapisnik UO april 2014

PROSTOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO VIR

Vir, Šaranovičeva caste 19

1230 DOMŽALE

 

 

ZAPISNIK

 

04.redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Vir, ki je bila 08.04.2014 ob 19.00 uri v sejni sobi PGD VIR, Šaranovičeva cesta 19.

 

NAVZOČI: Alojz Limoni, Špela Hribar, Marija Medle, Zvone Škarja (predsednik NO), Marjan Furlan, Martin Mahkota, Alenka Paternost Pirc, Matjaž Jurjevec, Miha Peterka

 

OSTALI NAVZOČI: Damir Pirc (Vodja PP),

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Sebastjan Hribar, Tatjana Rokavec, Drago Mrdjenovič, Vinko Zalokar, Boštjan Merela, Marija Hribar

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 03. redne seje UO z dne  11.03.2014

2. Poročilo poveljnika  za mesec marec 2014

3. Poročilo predsednika komisije za mladino za mesec marec 2014

4. Poročilo predsednice komisije za žene za mesec marec 2014

5. Poročilo vodje  PP za mesec marec 2014

6 .Pregled prispele pošte

7. Plan dela za mesec april 2014

8. Članske izkaznice

9.Zavarovanje premoženja PGD Vir

10.Plačilo članarine

11.Priprava na dan odprtih vrat PGD Vir

12. Razno

 

AD 1/  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 03. REDNE SEJE UO Z DNE 11.03.2014

 

Sejo je vodila predsednica Alenka Paternost Pirc, ki je prebrala zapisnik 03. redne seje UO  PGD VIR. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep:

 

·       Sklep št. 04.1. Sprejme in potrdi se zapisnik 03. redne seje UO z dne 11.03.2014.

 

 

AD 2/ POROČILO POVELJNIKA ZA MESEC MAREC  2014

 

Poveljnik Boštjana Merele je bil zdravstveno zadržan, poslal pa je poročilo predsednici, ki ga je tudi prebrala. V začetku meseca smo opravili požarno varovanje in varovanje pustne povorke, ki jo vsako leto prireja Pustna secija Striček.V mesecu marcu so se izvajale vse redne mesečne dejavnosti, tehnični dan, preverjanje pozivnikov, čiščenje in redno vzdrževanje opreme, doma in okolice. Prav tako je  v teku tečaj za gasilca, ki se zaključi konec meseca aprila. Sprejet je bil sklep

 

·         Sklep št. 04.2.Sprejme in potrdi se poročilo poveljnika za mesec marec 2014

.

 

AD 3/ POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MLADINO ZA MESEC MAREC 2014

 

Predsednice  komisije za mladino Tatjane  Rokavec ni bilo na seji. Poročilo je ustno podal Alojz Limoni. Mladina se je aktivno pripravljala na Občinski kviz mladine GZ Domžale, ki je bil 4.in 5. aprila.Tekmovanja so se udeležile tri naše ekipe, ki so dosegle zadovoljive rezultate. V teku so tudi že priprave na orientacijo, ki bo 11. maja v Loki pri Mengšu. Sprejet je bil sklep

 

·    Sklep št. 04.3 Potrdi se poročilo komisije za mladino za mesec marec, Predsednica komisije za mladino dostavi pisno poročilo tajnici društva.

 

 

AD 4/ POROČILO PREDSEDNICE KOMISIJE ZA ŽENE ZA MESEC MAREC 2014

 

Predsednica komisije za žene Marija Hribar je  bila zaradi zdravstvenih težav odsotna. Poslala je poročilo predsednici. Članice se v preteklem mesecu niso posebej sestale, sodelovale pa so na rednih mesečnih aktivnostih v okviru društva. Prejeli smo vabilo na velikonočno ustvarjalno delavnico članic GZ Domžele, ki bo potekala 11. aprila  v popoldanskih urah v CPV Domžale. Na poročilo ni bilo pripomb. Sprejet je bil sklep.

 

·         Sklep št. 04.4. Sprejme in potrdi se poročilo komisije za žene za mesec marec 2014

 

 

AD 5/ POROČILO VODJE ENOTE ZA PRVO POMOČ ZA MESEC MAREC 2014

 

Vodja prve pomoči Damir Pirc je prebral poročilo. Enota je imela vaje z inštruktorji NMP Domžale. Dva člana sta sodelovala tudi na društveni vaji za operative člane  in tečajnike.. Sprejet je bil sklep

 

·         Sklep št. 03.5 Sprejme se poročilo enote  za PP za mesec marec 2014

 

 

AD 6/ PREGLED PRISPELE POŠTE

 

V društvo je prispelo 31 dopisov. Dopisi so bili redno po e-pošti posredovani predsedniku, poveljniku in blagajničarki društva. Originalni računi so bili dostavljeni blagajničarki. Vse potrebne aktivnosti so bile izpeljane ali so v teku.

 

6.1. Prispel je  račun št. 34033370 podjetja PRODNIK Javno komunalno podjetje, Savska 34, Domžale,  za porabo vode v višini 17,19  Eur. Sprejet je bil sklep

 

·         Sklep št. 04.6.1 Blagajničarka poravna račun št. 34033370 v višini 17,19 EUR, za mesečne stroške porabe vode.

 

6.2. Prispel je račun podjetja Telekom Slovenija d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, št.0150217141470 v višini 11, 70  EUR za stroške telefona..Sprejet je bil sklep

 

  • Sklep št. 03.6.2. Blagajničarka poravna račun  št.0150217141470 v vrednosti 11,70  EUR, za naročnino.

 

6.3.Prejeli smo račun podjetja ELEKTRO ENERGIJA d.o.o , št.1537202  v višini 68,98  EUR, za porabo električne energije. Sprejet je bil sklep

 

·         Sklep št. 03.6.3. Blagajničarka poravna račun št. 1266377 v višini 71, 54 EUR, za porabo električne energije.

 

6.4. AS DOMŽALE nam je poslal račun št.PC400423 v višini 8 EUR za podaljšanje vozniškega dovoljenja za stari kamion TAM 16/25. Sprejet je bil sklep

 

·                Sklep št. 04.6.4 Blagajničarka poravna račun št.PC400423 v višini 8,00 EUR za podaljšanje vozniškega dovoljenja za stari  kamion TAM GVC 15/25.

 

6.5.Gasilska zveza Domžale nam je poslala usmeritve za primer inšpekcijskega pregleda, ki se izvaja po osrednjih enotah.

 

6.6.Prejeli smo vabilo Občine Domžale za vsakoletno čistilno akcijo, ki je potekala 5.aprila v dopoldanskem času. Udeležba na akciji je bila letos malo manjša zaradi slabega vremena in obveznosti v društvu, istočasno je  potekal kviz mladine.

 

6.7. GZ Domžale nam je polala gradivo za skuščino, ki je potekala 28.3.2014 v Žejah. Udeležila sta se ga predsednica in poveljnik. V kolikor si kdo od članov želi ogledati poročila o delu GZ Domžale v preteklem letu, jih lahko dobi pri predsednici društva.

 

AD 7/ PLAN DELA  ZA MESEC  APRIL 2014

 

7.1    Predsednica je prebrala plan dela za mesec april. Izvajale se bodo vse redne mesečne dejavnosti in preverjanja. Z praktičnimi vajami se bo konec meseca zaključil tečaj za gasilca. Organizcija strokovne ga izleta za mladino in priprava na dan odprtih vrat. Na prošnjo BŠK Količevo bomo izvajali požarno varovanje na kresovanju .Sprejme se sklep

 

·         Sklep št.3.7. Sprejme in potrdi se plan dela za mesec april 2014

 

 

AD 8/ ČLANSKE IZKAZNICE

 

       V mesecu aprilu poteče veljavnost članske izkaznice članom, ki jim je bila narejena pred desetimi leti. Člani UO so predlagali, da se izkaznice naroči le za člane, ki sodelujejo v tekmovalnih enotah, saj jih drugje praktično ne potrebujemo. Fotografiranje za člane se dogovori pri Foto studio Majhenič Domžale. Po prejetih fotografijah se pošlje prošnjo za izdelavo članskih izkaznic na GZ Domžale in GZSlovenije.Izkaznica se izdela za naslednje člane.

 

 

priimek

ime

izdaja

veljavnost

 

tek.skupina

1

FURLAN

MARJAN

8.4.2004

8.4.2014

 

B

2

HIRŠMAN

TOMAŽ

8.4.2004

8.4.2014

 

B

3

HRIBAR

MATJAŽ

8.4.2004

8.4.2014

 

B

4

HRIBAR

MARIJA

11.9.2003

11.9.2013

 

A

5

JEREB

VINKO

8.4.2004

8.4.2014

 

B

6

JURJEVEC

MATJAŽ

8.4.2004

8.4.2014

 

A

7

KOČAR

MARTINA

11.9.2003

11.9.2013

 

A

8

LIMONI

ALOJZ

8.4.2004

8.4.2014

 

B

9

MAHKOTA

MARTIN

8.4.2004

8.4.2014

 

B

10

PETERKA

MIHA

8.4.2004

8.4.2014

 

A

11

PIRC

DAMIR

8.4.2004

8.4.2014

 

B

12

ŠKARJA

ZVONE

8.4.2004

8.4.2014

 

B

13

ZALOKAR

TOMAŽ

8.4.2004

8.4.2014

 

B

14

LISJAK

MATEJ

še nima

 

 

A1

15

ORAŽEM

PRIMOŽ

še nima

 

 

A1

16

REPOVŽ

VITO

Še nima

 

 

A1

Sprejme se sklep.

 

  • Sklep št.03.8. Predsednica, se dgovori za datum fotografiranja pri Fotostudio Majhenič.Člane se obvesti preko SMS sporočila. Za zgoraj navedene člane se zaprosi za izdajo izkaznic. Nove izkaznice se vnese v Vulkan.

 

AD/9 ZAVAROVANJE PREMOŽENJA PGD VIR

 

Predsednica je izpostavila zavarovanje premoženja PGD Vir. Povedala je, da do sedaj društvo ni  imelo zavarovanja za dom. Zavarovani  za primer nesreče in  poškodb sta samo vozili, za katere zavarovanje plačuje GZ Domžale. V primeru poškodbe objekta  nismo upravičeni do nakakeršnega nadomestila ali povračila škode. Člani so se strinjali, da je zavarovanje potrebno urediti. Pridobi se tri ponudbe zavarovalnic in se na podlagi le teh se  odloči za zavarovanje premoženja PGD Vir. Sprejet je bil sklep

 

  • Sklep št.04.9. Predsednica in poveljnik pridobita ponudbe, na podlagi le teh se dogovori sklenitev zavarovalne police za premoženje PGD Vir.

 

AD/10 PLAČILO ČLANARINE

 

Članarino za leto 2014 je do sedaj plačalo 31 članov društva. Člani UO so se strinjali, da tako kot v preteklem letu pošljemo dopis z priloženo položnico preostalim članom.  Prav tako so se člani strinjali,da se  spremeni članarina za podporne člane na 15 EUR. Sprejet je bil sklep

 

·         Sklep št.04.10.Tajnica v sodelovanju z blagajničarko pošlje dopis s priloženo položnico članom društva, ki še niso plačali članarine za leto 2014. Sklep se navezuje na sprejet sklep v letu 2013

(02.9.3) o plačevanju članarine Članarina za podporne člane znaša 15 EUR.

 

AD/11 PRIPRAVA NA DAN ODPRTIH VRAT PGD VIR

 

          Dan odprtih vrat bomo izvedli 10 maja, od 9.00 do 12.00 ure. Na dnevu bodo zastopani vsi člani društva.

          Mladina pripravi dva prikaza svojega delovanja v društvu. Za točke je zadolžen Alojz Limoni.

           Miha Petrka in Matjaž Jurjevec v sodelovanju operativnih članov pripravita prikaz gašenja v kuhinji. Predpostavka , zagorelo je olje na štedilniku.

           Prav tako se pripravi delovna točka, gašenje z novim vozilom GVC 16/25 in predstavitev opreme v vozilu.Zadolžen vodja voznikov Hribar Matjaž.

           Ekipa PP pripravi delovno točko nudenje prve pomoči in uporaba AED naprave. Dogovorijo se tudi o možnosti prikaza reševalne enote PP zdravstvenega doma Domžale , ali reševalca motorista iz reševalne enote Ljubljana. Zadolžen vodja PP Danir Pirc.

           Veterani poskušajo pripraviti prikaz dela z staro motorno bizgalno ali del veteranske  tekmovalne vaje.Zadolžen predsednik veteranov Marjan Furlan ob pomoči predsednice.

           Za obiskovalce se pripravi prijavnice za včlanitev v društvo, kot član ali podporni član.

          Na dan odprtih vrat se povabi: vrtce in šole na našem področju.

           Za vse krajane se natisne vabila, ki jih člani  tekmovalne ekipe A1 raznosijo po domovih teden dni pred datumom izvedbe.

           Pripravi se tudi nekaj večjih obvestil, ki se jih razobesi na dovoljenih javnih mestih na področju delovanja našega društva.

          Na ogled se povabi tudi Ks Toma Brejca Vir, Obrtno zbornico Domžale, NLB Domžale izpostava Vir. Sprejet je bil sklep

 

·         Sklep št.03.8.2. Dan odprtih vrat PGD Vir se izvede 10.05.2014 od 9.00 do 12.00 ure. Vsi zadolženi člani za posamezne naloge pripravijo ideje in predstavitev točk. Tajnica društva pripravi vabilo za krajane in ostale povabljene. Poveljnik pripravi  večja obvestila, ki jih razobesimo na javna mesta.V  ponedeljek  05.05. 2014. se sestanemo ob 20.00 uri za uskladitev in pripravo delovnih  točk.

 

AD/12  RAZNO        

 

12.1. Sv. Maša za člane PGD Vir bo 04.maja ob 9.00 uri . Zbor gasilcev v paradnih in delovnih oblekah je 0b 8.45. uri pred cerkvijo. Blagajničarka nakaže prispevek v višini 150 EUR. Vabila tajnica pošlje vsem veteranom deset dni pred datumom dogodka. Ostale člane obvestijo vodje skupin  preko SMS sporočil. Sprejet je bil sklep

 

  • Sklep št. 12.1. Blagajničarka nakaže prispevek v višini 150 EUR za sv. mašo, ki bo 04.05.2014 ob 9.00 uri. Tajnica pošlje vabila veteranom deset dni pred dogodkom. Vodje skupin obvestijo ostale člane preko SMS sporočil.

 

12.2. Strokovni izlet mladine se bo izvedel 12.04.2014. Stokovnega izleta se bodo udeležili le pionirji, mladinci in pripravniki, člani tekmovalnih skupin in njihovi mentorji ter pomočniki mentorjev. Prijavljenih  je 31 članov mladine in 6 mentorjev

         Potek strokovnega izleta:

        – zbor pred gasilnim domom  ob 8.00 uri

         – predstavitev poti, žrebanje za pet (5)  voženj z novim vozilom Panther, ki nam ga bodo predstavili   in odhod ob 8.30 uri.

         – prihod na letališče Jožeta Pučnika, kontrola dokumentov in vstop na varovani del letališča ter ogled dela gasilske reševalne službe na letališču od 9.45 do 11.45 ure

        – odhod v Kranj in ogled podzemnih rovov mesta od 12.00 do 13.30 ure

        – postanek v pizzeriji Botana v Lahovčah za krajši počitek in malico od 14.00 do 15.30

        -odhod v vodno mesto Atlantis in kopanje od 16.00 do 19.30 ure

        – prihod v PGD vir ob 20.00 uri

         Za organizacijo in pripravo  so zadolženi Poveljnik Merela Boštjan, Matjaž Hribar, Rokavec Tatjana in predsednica Alenka Paternost Pirc. Prevoz je naročen pri Avtobusni prevozi Gerčar d.o.o. in je bila zanj izdana naročilnica. Ostali stroški se plačajo na podlagi izdanega računa na PGD Vir. Sprejet je bil sklep.

 

  • Sklep št. 12.2. Strokovni izlet za mladino se izvede 12.04.2014. Blagajničarka poravna stroške na podlagi računov. Stroške izleta krije društvo.

 

12.3.Operativnim članom društva in nosilcem IDA je potekel zdravniški pregled.Na zdravniški pregled za    zahtevnejša opravila bodo  napoteni naslednji člani:

Rokavec Tatjana, Perkovič Silvo, Horvat Marten, Horvat Luka, Zajc Jure in Zalokar Tomaž. Tajnica pošlje  potrebno dokumentacijo na medicino dela v ZD Julija Polca Domžale. Sprejet je bil sklep

 

  • Sklep št. 12.3. Na zdravniški pregled za zahtevnejša opravila bodo napoteni naslednji člani:

Rokavec Tatjana, Perkovič Silvo, Horvat Merten, Horvat Luka, Zajc Jure in Zalokar Tomaž. Stroške  pregleda plača društvo, katero zaprosi za refundacijo pregledov GZ Domžale.

 

12.4. Društvo je na prošnjo MK GZDomžale pomagalo pri organizaciji Občinskega kviza za mladino GZ Domžale. Na pomoč smo jim priskočili pri pripravi dvorane KS Toma Brejca Vir in izvedbo praktičnih vaj v našem domu. Stroše nabave malice in pijače je  plačalo  društvo,  le te pa s prošnjo za povračilo povrne MK GZ Domžale. Sprejet je bil sklep

 

  • Sklep št. 12.3. Blagajničarka plačala račune . Tajnica na podlagi računov pošlje prošnjo za povračilo stroškov MK GZ Domžale. Tajnica pošlje pisno zahvalo za uporabo dvorane KS Toma Brejca Vir.

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

 

Z gasilskim pozdravom

 

NA POMOČ!

 

 

 

 

Tajnik PGD Vir                                                                                                           Predsednica PGD Vir

 

Špela Hribar                                                                                                                Alenka Paternost Pirc

 

 

V vednost:

1. Predsednik PGD Vir

2. Poveljnik PGD Vir

3. Blagajnik PGD Vir

 

Vložiti:

1. Arhiv PGD Vir

 

Dodaj odgovor