Izobraževanje 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPIS

 

 

 

 

 

 

usposabljanja

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 

PRIJAVNI ROKI – prijave se zbirajo v modulu Predprijave

 

od 25. oktobra 2018 do 15. novembra 2018 za tečaje izvedene od januarja do junija 2019,

 

od 25. aprila 2019 do 15. maja 2019 za tečaje izvedene od julija do decembra 2019.

 

Izjeme:

 

tečaj za višjega gasilskega častnika – do 10. december 2018,

 

tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju – prijave se bodo zbirale preko podmodula Prijave, ker bodo kandidati lahko sami izbrali želeni termin tečaja. Prioritetna lista ni možna. Prednost pri izbiri prijav bodo imela kandidati, ki se bodo javili tudi za dežurstvo.

 

PRIJAVE NA TEČAJE (PREDPRIJAVE)

 

Društva prijavijo svoje kandidate v razpisnem roku na razpise odprte v Vulkanu (modul Usposabljanje, podmodul Predprijave). Razpisi bodo odprti prvi dan razpisnega obdobja tekom dneva. Razpisi bodo zaprti zadnji dan prijavnega obdobja ob 23:59:59 uri. Do takrat morajo biti predprijave potrjene tudi s strani gasilskih zvez. Predprijav, ki do roka ne bodo potrjene s strani GZ, se ne bo upoštevalo.

 

OPOZORILO

 

Društva ob predprijavi oblikujejo prioritetno listo svojih kandidatov. Če bo na usposabljanje izbranih manj kandidatov, kot bo prijavljenih, bodo izbrani prvi s prioritetne liste. Društvo lahko za en tečaj odda samo eno listo predprijav. Ko je lista za nek tečaj oddana, je njena sprememba, tudi prioritetna lista, možna na GZ. Ko listo potrdi še GZ, spremembe oz. dodatne predprijave niso več možne.

 

SELEKCIJA PREDPRIJAV PO ZAKLJUČENEM PRIJAVNEM ROKU

 

Po končanem razpisnem obdobju bo narejena selekcija predprijav po sledečih kriterijih:

  1. 50% prostih mest bo razporejenih med društva III., IV. in V. kategorije,

 

  1. 50% prostih mest bo razporejenih med društva I. in II. kategorije.

 

Znotraj posamezne skupine bo 60% prostih mest namenjenih za društva, ki še nimajo toliko usposobljenih gasilcev, kot jih predvidevajo merila. 40% mest pa bo razdeljenih med ostala društva.

 

Poleg teh kriterijev bo pri razporejanju predprijav upoštevano tudi, kolikokrat je društvo pri prijavah v preteklosti bilo zavrnjeno (pozitivne točke) in kolikokrat je društvo na tečaj bilo povabljeno, pa se kandidati tečaja niso udeležili (negativne točke).

 

Selekcija predprijav bo narejena avtomatsko v Vulkanu.

 

UDELEŽBA NA TEČAJU

 

Plačilo prehrane in nastanitve:

Za vse tiste tečajnike, ki bodo tečaje obiskovali v ICZR na Igu velja, da jih ICZR posebej naproša, da morajo imeti s sabo naročilnico za prehrano in prenočitev, v kolikor ne, bodo plačali z gotovino. Na naročilnici mora biti zapisan točen naslov gasilske organizacije, davčna številka,

 

2

 

potrdilo o registraciji in natančna navedba na katero osebo se naročilnica nanaša.

 

Za tečaje, ki se izvajajo v Pekrah, naj bo na naročilnici za prehrano naveden naslov: Okrepčevalnica Jelka, Lilijana Kopše s.p., Bezjakova ulica 6, 2341 Limbuš; Davčna številka: 75856018. V Pekrah prenočevanje ni možno.

 

Za tečaje, ki bodo izvedeni v Sežani, naj bo na naročilnici za prehrano naveden naslov: Vrtec Sežana, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana. Prenočevanje v Sežani je možno. Večerjo si morajo tečajniki organizirati sami. Za prenočevanje naj se naročilnica glasi na ICZR.

 

OPREMA TEČAJNIKOV

 

Na vseh tečajih morajo biti tečajniki oblečeni v gasilsko delovno obleko. Prosimo, da se tečaja udeležijo primerno urejeni. Pod delovno obleko naj imajo oblečeno gasilsko srajco ali majico oz. majico temnejših barv, obute naj imajo primerne temne čevlje. Superge ne sodijo k delovni obleki.

 

Na tečajih, kjer tečajniki opravljajo praktične vaje na poligonu, morajo s sabo prinesti tudi ustrezno tipizirano gasilsko zaščitno in reševalno opremo: gasilsko zaščitno obleko, gasilske zaščitne škornje, gasilsko zaščitno čelado z vizirjem, podkapo, gasilske zaščitne rokavice, gasilski zaščitni pas s karabinom. Gasilske zveze in poveljnike naprošamo, da o tem obvestijo vse tiste tečajnike, ki jih bodo v prihodnjem letu poslali na usposabljanje v skladu z razpisom.

 

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO

 

Tečaji na katerih morajo tečajniki na uvodu pokazati veljavno zdravniško spričevalo za operativnega gasilca, ki opravlja najzahtevnejša opravila (5. člen Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18)) so: IDA, IDA OBN, GNPA, GNPB, GNPC, NS, NS OBN, DP in EP.

 

Tečaji na katerih morajo tečajniki na uvodu pokazati veljavno zdravniško spričevalo za operativnega gasilca (3. člen Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18)) so: TRE, TRE OBN, GNO, HEL in HEL OBN.

 

Tečajniki PV IDA morajo v skladu z Načrtom za pripravo in izvedbo praktične vaje manjšega obsega imeti opravljen zdravstveni pregled najmanj po 3. členu Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18). Za preverjanje statusa operativnega gasilca je odgovoren poveljnik gasilske enote, ki pošilja kandidate na vajo.

 

Zdravniško spričevalo je veljavno od dneva izdaje listine.

 

ODPOVED, ZAMENJAVA TEČAJNIKOV in PRIJAVA NA PROSTA MESTA

 

Neudeležbo na tečaju je potrebno odpovedati vsaj 8 koledarskih dni pred tečajem. V kolikor PGD oz. GZ (prijavitelj), ki je prijavil na tečaj, tega v predpisanem roku ne stori, je dolžan poravnati celotne stroške tečaja za manjkajočega tečajnika. Dokler društvo oziroma prijavitelj ne poravna nastalih obveznosti do GZS, se ne more prijaviti na tečaje v organizaciji GZS.

 

Za dan odpovedi na tečaj se šteje datum, ko je bila prijava v Vulkanu dana v status »prijavitelj odjavil« – je bila odjavljena.

 

 

 

3

 

Zamenjave tečajnikov so možne do enega dneva pred začetkom tečaja. Zamenjavo v Vulkanu znotraj PGD, opravi PGD, med društvi znotraj GZ opravi GZ, med društvi različnih GZ pa GZS.

 

Za tečajnike, ki se prijavijo na prosta mesta, mora prijavitelj sam poskrbeti, da bo tečajnik dobil ustrezne informacije o začetku tečaja in navodila. Navodila za večino tečaje se nahajajo na spletni strani GZS (operativa/izobraževanje/navodila). Za ostale tečaje pa je potrebno kontaktirati strokovno službo GZS.

 

V primeru, da se kandidat tečaja ne udeleži zaradi nenadne obolelosti, je potrebno to informacijo pisno posredovati na GZS (e-pošta ali fax) najkasneje do zaključka tečaja. Dokazilo o nenadni obolelosti pa dostaviti na GZS (e-pošta ali fax) v roku 14 dni po zaključku tečaja. V tem primeru račun za neudeležbo na tečaju ne bo izstavljen.

 

V primeru, da se kandidat tečaja ne udeleži zaradi nenadnega preklica dopusta s strani delodajalca, mora društvo pisno javiti na GZS (e-pošta ali fax) najkasneje en (1) dan pred začetkom tečaja in kandidata odjaviti v Vulkanu. V roku 5 dni od odpovedi pa mora društvo posredovati s strani delodajalca izpolnjen obrazec, ki se nahaja na spletni strani GZS (operativa/izobraževanje/navodila). V tem primeru račun za neudeležbo na tečaju ne bo izstavljen.

 

V kolikor tečajnik na uvodu tečaja nima ustreznega ali veljavnega zdravniškega spričevala, se tečajniku prepove prisotnost na tečaju. Društvo je dolžno poravnati celotne stroške tečaja za tečajnika.

 

V primeru, da tečajnik brez dogovora oz. obvestila strokovne službe GZS predhodno zapusti tečaj, je društvo prav tako dolžno poravnati celotne stroške tečaja za tečajnika.

 

Pri tečajih, kjer je pogoj tudi stopnja šolske izobrazbe, mora tečajnik do postavljenega roka s strani GZS dostaviti kopijo dokazila o izobrazbi (e-pošta ali fax). V nasprotnem primeru ga bo organizator odjavil od tečaja. V primeru zamenjave, se mora kopijo dokazila posredovati (e-pošta ali fax) ob zamenjavi. V kolikor tečajnika prijavite na prosto mesto je potrebno kopijo dokazila posredovati (e-pošta ali fax) ob prijavi, drugače prijava ne bo sprejeta.

 

ODPOVED TEČAJEV

 

V primeru manj kot 10 tečajnikov tečaji zaradi ekonomskih razlogov ne bodo izvajali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

V skladu s programom dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 razpisujemo naslednja usposabljanja, ki bodo organizirana v primeru dovolj velikega števila prijav in zagotovljenih materialnih pogojev za izvedbo:

 

tečaj oz. usposabljanje

št. tečajev

oznaka

tečaj za višjega gasilskega častnika

1

VGČ

tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A

10 v ICZR Ig

GNPA

 

22 v ICZR Sežana

 

tečaj za gašenje notranjih požarov – modul B

14

GNPB

tečaj za gašenje notranjih požarov – modul C

4*

GNPC

tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju

5

GNO

tečaj za informatika

12 do 15

INF

tečaj za inštruktorja

6

INŠ

tečaj za mentor mladine

4

MEN

tečaj za nosilca dihalnega aparata

22 v ICZR Ig

IDA

 

15 v ICZR Pekre

 

tečaj za predavatelja

1

PRED

tečaj za preventivca

2

PREV

tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovi

7

NS

tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin

3

SOD

tečaj za tehničnega reševalca

16

TRE

tečaj za vodje intervencij

4

VI

tečaj za vodjo članic

1

VČL

usposabljanje za delo s helikopterjem

5*

HEL

usposabljanje za portalne gasilce – enocevni predori

1*

EP

usposabljanje za portalne gasilce – dvocevni predori

2*

DP

obnovitveni tečaj za nosilca dihalnega aparata

7 v ICZR Ig

IDA OBN

 

5 v ICZR Pekre

 

obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovi

3

NS OBN

obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca

5

TR OBN

obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem

3*

HEL OBN

praktične vaje za dihalne naprave

25

PV IDA

zaključni izpiti za NGČ in GČ / praktične vaje za operativne gasilce

28

ZI / PV

usposabljanje za predsednike ocenjevalnih komisij

1

POK

posvet za regijske poveljnike

1

/

usposabljanje inštruktorjev GZS

3

/

 

*število tečajev je odvisno od Gasilske šole, ki je izvajalec tečaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: časovni plan tečajev (objavljen bo na spletni strani v prvi polovici decembra 2018).

 

Pridržujemo si pravico do spremembe datumov usposabljanja!

 

 

5

 

TRAJANJE, POGOJI ZA PRISTOP, NAMEN IN POSEBNOSTI TEČAJEV

 

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA

TRAJANJE

Tečaj traja 79 PUR.

 

 

SPREJEMNI IZPIT

Za pristop k tečaju mora kandidat uspešno opraviti sprejemno testiranje – doseči

 

najmanj 60% uspeh na testiranju.

POGOJI

Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki imajo:

 

opravljen izpit za gasilskega častnika in najmanj 3 leta aktivnega staža

 

kot poveljniki ali namestniki poveljnika v funkciji (vpisana funkcija v

 

Vulkanu) in splošno izobrazbo najmanj V. stopnje,

 

najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega častnika

 

in splošno izobrazbo najmanj VII. stopnje,

 

najmanj 4 leta aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega

 

častnika in splošno izobrazbo najmanj VI. stopnje,

 

najmanj 8 let aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega častnika

 

in splošno izobrazbo najmanj V. stopnje,

 

Upoštevali bomo le prijave s popolno dokumentacijo (mnenje gasilske zveze o

 

ustreznosti kandidata, vpisano operativno funkcijo v Vulkanu, fotokopija potrdila

 

o doseženi izobrazbi)!

NAMEN

Usposabljanje je namenjeno vsem gasilskim funkcionarjem, ki delajo na nivoju

 

gasilskih zvez in Gasilske zveze Slovenije. Po uspešnem usposabljanju tečajniki

 

dobijo čin višjega gasilskega častnika.

 

TEČAJ ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL A

TRAJANJE

Tečaj traja dva dni. Izvaja se na Igu in v Sežani. Za vsako lokacijo bo odprt svoj razpis. V

 

kolikor na eni lokaciji ne bodo zapolnjena vsa mesta, bomo prerazporedili prijave društev

 

z druge lokacije, ki bi bile na tej lokaciji zavrnjene. In sicer po vrstnem redu izračuna v

 

Vulkanu.

POGOJI

Starost od 18 do 55 let. Tečaja se lahko udeleži tečajnik s činom gasilec, ki ima opravljeno

 

specialnost nosilec izolirnega dihalnega aparata. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno

 

zdravniško spričevalo – operativni gasilec, ki opravlja najzahtevnejša opravila – glej 3.

 

stran razpisa.

NAMEN

Tečaj je namenjen osnovnemu usposabljanju gasilcev za izvajanje notranjih napadov. Le ti

 

so posebej izpostavljeni nevarnostim, ki so prisotne v notranjosti zgradb. Usposobiti jih je

 

treba za pravilno in varno gašenje v notranjih prostorih.

DODATNO

Posamezno društvo lahko v prijavnem roku prijavi svoje kandidate samo na eno lokacijo.

POJASNILO

 

 

 

TEČAJ ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL B

 

TRAJANJE            Tečaj traja dva dni.

 

POGOJI                Starost od 18 do 55 let. Uspešno končano usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov – modul A pred vsaj enim koledarskim letom. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo – operativni gasilec, ki opravlja najzahtevnejša opravila – glej 3. stran razpisa.

 

NAMEN               Tečaj je namenjen nadgrajevanju osnovnega znanja, ki ga gasilci pridobijo pri osnovnem tečaju. Na tečaju se gasilec usposobi za opravljanje zahtevnih nalog pri gašenju notranjih napadov. Le ti so posebej izpostavljeni nevarnostim, ki so prisotne v notranjosti zgradb. Usposobiti jih je treba za pravilno in varno gašenje v notranjih prostorih.

 

 

 

6

 

TEČAJ ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL C

TRAJANJE

Tečaj traja tri dni.

POGOJI

Starost od 18 do 55 let. Uspešno končano usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih

 

požarov – modul B pred več kot enim letom. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno

 

zdravniško spričevalo – operativni gasilec, ki opravlja najzahtevnejša opravila – glej 3.

 

stran razpisa.

NAMEN

Tečaj je namenjen nadgrajevanju znanja, ki ga gasilci pridobijo na modulu B. Na tečaju se

 

gasilec taktično izpopolni na področju taktičnih postopkov.

 

 

TEČAJ ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI

TRAJANJE

Tečaj traja 32 PUR, ki so razdeljene v 4 dni. Izvaja se med 15. julijem in koncem avgusta v

 

ICZR Sežana.

POGOJI

Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti čin gasilca.

NAMEN

Tečajniki se bodo na tečaju dopolnilno usposobili za gašenje požarov ter izvajanje

 

operativnih in preventivnih nalog na področju varstva pred požari v naravnem okolju.

DODATNO

Ker se tečaj izvaja v poletnih mesecih, ko so časi dopustov, se bodo prijave zbirale preko

POJASNILO

zavihka Prijave in ne preko Predprijav. To omogoča tečajnikom, da si že ob prijavi izberejo

 

termin v katerem želijo opravljati tečaj.

 

V primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti, bodo tečajniki pomagali

 

pri gašenju požarov v Obalnokraški in Severnoprimorski regiji. Po zaključku tečaja je

 

oddelek tečajnikov naprošen, da do nedelje zvečer v tekočem tednu opravlja dežurstvo.

 

Prednost pri prijavi bodo imeli kandidati, ki bodo ob prijavi sporočili, da po zaključku

 

tečaja lahko opravljajo dežurstvo.

 

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA

TRAJANJE

Tečaj traja 18 PUR. Izvaja se v treh zaporednih dneh in sicer od četrtka od 14.00 ure do

 

sobote, do kosila.

POGOJI

Na to usposabljanje se lahko vključijo kandidati, ki imajo splošno šolsko izobrazbo

 

najmanj V. stopnje in čin gasilskega častnika.

NAMEN

Specialnost je namenjena inštruktorjem, ki poučujejo praktični pouk v gasilski organizaciji,

 

predvsem tistim, ki še niso poučevali odraslim in potrebujejo uvajanje v metode šolanja

 

oz. poučevanja ter razvijanje spretnosti za vodenje učnega procesa.

DODATNO

Kandidati morajo ob prijavi v Vulkan na e-naslov izobrazevanje@gasilec.net poslati kopijo

POJASNILO

 

 

 

dokazila, da imajo najmanj V. stopnjo splošne šolske izobrazbe. V nasprotnem primeru bo

 

prijava zavrnjena.

 

TEČAJ ZA INFORMATIKA

TRAJANJE

Tečaj traja 16 PUR, izvede se v petek in soboto.

POGOJI

V program usposabljanja se lahko vključijo kandidati, ki imajo čin gasilca.

 

 

NAMEN

Usposabljanje je namenjeno gasilcem, ki bodo v prostovoljnih gasilskih društvih in

 

gasilskih zvezah skrbeli za računalniško obdelavo in izmenjavo podatkov v programu

 

Vulkan.

 

TEČAJ ZA MENTORJA MLADINE

 

Tečaji se po predhodnem dogovoru organizirajo na terenu (regijsko), če organizatorji zberejo vsaj 40 prijav in imajo na voljo primerne prostore in opremo.

TRAJANJE          Tečaj traja 32 PUR in se izvede dva zaporedna konca tedna (petek popoldan in sobota cel dan).

 

7

 

POGOJI             Tečaj za mentorja mladine lahko opravi kandidat, ki ima čin višjega gasilca in najmanj IV.

 

stopnjo šolske izobrazbe.

DODATNO Kandidati morajo ob prijavi v Vulkan na e-naslov izobrazevanje@gasilec.net poslati kopijo POJASNILO dokazila, da imajo najmanj IV. stopnjo splošne šolske izobrazbe – do roka določenega s

strani GZS. V nasprotnem primeru bo prijava zavrnjena.

 

TEČAJ ZA NOSILCA DIHALNEGA APARATA

TRAJANJE

Tečaj traja 20 PUR. Izvaja se v Pekrah in na Igu. Za vsako lokacijo bo odprt svoj razpis. V

 

kolikor na eni lokaciji ne bodo zapolnjena vsa mesta, bomo prerazporedili prijave društev

 

z druge lokacije, ki bi bile na tej lokaciji zavrnjene. In sicer po vrstnem redu izračuna v

 

Vulkanu.

POGOJI

Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti čin gasilca. Tečajniki morajo imeti s seboj

 

pozitivno zdravniško spričevalo – operativni gasilec za bolj zahtevna dela – glej stran 3.

 

tega razpisa.

NAMEN

Tečajniki se bodo na tečaju usposobili za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih

 

dihalnih aparatov.

DODATNO

Posamezno društvo lahko v prijavnem roku prijavi svoje kandidate samo na eno lokacijo.

POJASNILO

 

 

TEČAJ ZA PREDAVATELJA

TRAJANJE

Tečaj traja 18 PUR. Izvaja se v treh zaporednih dneh in sicer od četrtka od 14.00 ure do

 

sobote, do kosila.

POGOJI

Na to usposabljanje se lahko vključijo kandidati, ki imajo splošno šolsko izobrazbo

 

najmanj VI. stopnje in čin višjega gasilskega častnika.

NAMEN

Specialnost je namenjena predavateljem, ki predavajo v gasilski organizaciji. Pri tem

 

usposabljanju želimo opozoriti, da je ta specialnost pogoj za izvajanje usposabljanj na

 

nivoju gasilskih zvez.

DODATNO

Kandidati morajo ob prijavi v Vulkan na e-naslov izobrazevanje@gasilec.net poslati kopijo

POJASNILO

 

 

 

dokazila, da imajo najmanj VI. stopnjo splošne šolske izobrazbe. V nasprotnem primeru

 

bo prijava zavrnjena.

 

TEČAJ ZA PREVENTIVCA

TRAJANJE

Tečaj traja 37 PUR.

POGOJI

Na tečaj specialnosti preventivec se lahko prijavijo kandidati, ki imajo čin gasilskega

 

častnika.

NAMEN

Cilj usposabljanja je tečajnike usposobiti za izvajanje nalog na področju požarne

 

preventive.  Na tečaju tečajniki dopolnijo svoje znanje s področja zakonodaje,

 

sistemov požarne zaščite ter organizacijskih zahtev na področju požarne varnosti.

 

Tečajniki se seznanijo tudi s specifičnimi lastnostmi različnih gradbenih objektov,

 

preskrbo z vodo, evakuacijo in podobno. Spoznajo pomen požarne preventive ter

 

požarnovarnostnih elementov, ki vplivajo na požarno varnost v objektu in urbanem

 

ter naravnem okolju. Učni program zajema tudi praktične postopke preventivnega

 

pregleda objekta in pisanje zapisnika.

 

TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNO SNOVJO

 

TRAJANJE            Tečaj traja tri dni.

 

POGOJI                Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki imajo čin višjega gasilca in specialnost nosilca izolirnega dihalnega aparata.

 

NAMEN               Tečaj je namenjen usposabljanju operativnega gasilskega kadra za osnovno ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo, zato je namenjen predvsem kadrom, ki delujejo na področjih kjer se pri svojem delu lahko srečajo z nevarnimi snovmi. Ker pa se tovrstne nesreče

 

 

8

 

pojavljajo zelo pogosto, nepričakovano in skorajda vsepovsod je primerno, da ima vsaka enota svoje člane, ki imajo opravljeno tovrstno usposabljanje.

 

TEČAJ ZA SODNIK GASILSKIH IN GASILSKOŠPORTNIH TEKMOVALNIH DISCIPLIN

 

Tečaji se po predhodnem dogovoru organizirajo na terenu (regijsko), če organizatorji zberejo vsaj 30 prijav in imajo na voljo primerne prostore in opremo.

TRAJANJE

Tečaj traja 45 pedagoških ur.

 

POGOJI

Tečaja se lahko udeleži kandidat, ki ima čin nižjega gasilskega častnika .

NAMEN

Usposobiti tečajnike za izvajanje nalog sodnika gasilskih in

gasilskošportnih disciplin.

 

Tečajniki dopolnijo svoje znanje s področja zakonodaje in

postopki ocenjevanja vaj

 

gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin.

 

 

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA

TRAJANJE

Tečaj traja tri dni.

POGOJI

Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki so polnoletni in imajo čin višjega gasilca.

NAMEN

Tečaj je namenjen operativnim kadrom za opravljanje nalog pri tehničnih intervencijah.

 

TEČAJ ZA VODJE INTERVENCIJ

TRAJANJE

Tečaj traja 30 PUR. Izvaja se na terenu, v dogovoru z regijskim poveljnikom.

POGOJI

V program usposabljanja se lahko vključijo kandidati, ki imajo čin gasilskega častnika.

 

 

NAMEN

Vodenje intervencij je kompleksna naloga, za katero so potrebna tako teoretična znanja

 

kot praktično usposabljanje. Zasnova programa zahteva urejen sistem vodenja z znanimi

 

postopki. Za uspešno vodenje je potrebno vzpostaviti transparenten in primerljiv sistem, ki

 

temelji predvsem na enostarešinskem vodenju, delegiranju nalog ter ustrezni zasnovi

 

podpore znotraj gasilskih enot kot tudi  izven.  Glede na zahtevne naloge in velika

 

pooblastila, ki jih ima vodja intervencije v skladu z Zakonom o gasilstvu je potrebno gasilce

 

za opravljanje teh nalog usposobiti.

 

TEČAJ ZA VODJO ČLANIC

TRAJANJE

Tečaj traja tri dni, 23 PUR (petek popoldan in dve soboti cel dan).

POGOJI

Tečaja se lahko udeleži član gasilske organizacije, ki ima čin višjega gasilca in najmanj IV.

 

stopnjo šolske izobrazbe .

NAMEN

S tem programom želimo udeležencem (predsednicam/-kom komisij za delo s članicami

 

in drugim) posredovati znanja, ki jih potrebujejo za vodenje oz. organiziranje dela s

 

članicami ter vodenju komisij za delo s članicami.

DODATNO

Kandidati morajo na e-naslov izobrazevanje@gasilec.net poslati kopijo dokazila, da imajo

POJASNILO

 

 

 

najmanj IV. stopnjo splošne šolske izobrazbe. V nasprotnem primeru bo prijava zavrnjena.

 

USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM

 

TRAJANJE            Tečaj traja 10 PUR. Teorija se izvede ob sobotah skupaj za vse skupine, praktični del pa v enem dnevu med tednom. Tečaj se izvaja samo v pomladnem delu.

 

POGOJI                Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti čin gasilca. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo.

 

NAMEN               Udeležence seznaniti in usposobiti za delo v območju zrakoplovov in za delo iz zrakoplovov Slovenske vojske in Policije. Potrdilo se izda za veljavnost treh let.

 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA PORTALNE GASILCE – ENOCEVNI PREDORI

 

 

9

 

TRAJANJE            Tečaj traja tri dni, do 28 PUR.

 

POGOJI                Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti čin gasilca ter tečaj specialnost IDA. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo za operativnega gasilca za bolj zahtevna dela.

 

Sprejete bodo le prijave gasilcev iz enot, ki so z regijskim ali državnim načrtom razporejene za posredovanje v primeru nesreč v enocevnih predorih. Vse ostale prijave bodo zavrnjene.

NAMEN               Požari in nesreče v cestnih predorih za intervencijske enote, posebej za gasilce predstavljajo povečano varnostno tveganje, zato je treba gasilce usposobiti za ukrepanje ob nesrečah v cestnih predorih in za aktivnosti na portalih predorov. Namen programa je usposobiti gasilce za posredovanja v eno cevnih predorih in portalne gasilce, ki bi v teh primerih posredovali pred in omejeno v predorih.

 

USPOSABLJANJE ZA PORTALNE GASILCE – DVOCEVNI PREDORI

TRAJANJE

Tečaj traja tri dni, do 28 PUR.

POGOJI

Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca

 

ter tečaj specialnosti IDA. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo

 

za operativnega gasilca za bolj zahtevna dela.

 

Sprejete bodo le prijave gasilcev iz enot, ki  so z regijskim ali  državnim načrtom

 

razporejene za posredovanje v primeru nesreč v predorih. Vse ostale prijave bodo

 

zavrnjene.

NAMEN

Požari  in  nesreče  v  cestnih  predorih  za  intervencijske  enote,  posebej  za  gasilce

 

predstavljajo povečano varnostno tveganje, zato je treba gasilce usposobiti za ukrepanje

 

ob nesrečah v cestnih predorih in za aktivnosti na portalih predorov. Namen programa je

 

usposobiti gasilce za posredovanja v eno cevnih predorih in portalne gasilce, ki bi v teh

 

primerih posredovali pred in omejeno v predorih.

 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA NOSILCA DIHALNE NAPRAVE

TRAJANJE

Tečaj traja en dan. Izvaja se v Pekrah in na Igu. Za vsako lokacijo je odprt svoj razpis.

POGOJI

Uspešno opravljen tečaj za nosilca izolirne dihalne naprave pred več kot tremi leti.

 

Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo – glej stran 3. tega razpisa.

NAMEN

Tečaj je namenjen vsem tečajnikom, ki so osnovno usposabljanje za to specialnost opravili

 

pred več kot tremi leti. Na tečaju bodo kandidati obnovili svoje znanje s področja uporabe

 

izolirnih dihalnih naprav, seznanili se bodo z novostmi, izmenjali pa bodo tudi svoje

 

izkušnje.

 

Poudarek tečaja bo na praktičnih vajah.

DODATNO

Posamezno društvo lahko v prijavnem roku prijavi svoje kandidate samo na eno lokacijo.

POJASNILO

Za obnovitveno usposabljanje se šteje tudi usposabljanje za gašenje notranjih požarov

 

(modul A, B in C).

 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNO SNOVJO

TRAJANJE

Tečaj traja tri dni.

POGOJI

Uspešno opravljen tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo pred več kot tremi

 

leti.

NAMEN

Tečaj je namenjen vsem tečajnikom, ki so osnovno usposabljanje za to specialnost opravili

 

pred več kot tremi leti. Na tečaju bodo kandidati obnovili svoje znanje s področja

 

nevarnih snovi, seznanili se bodo z novostmi, izmenjali pa bodo tudi svoje izkušnje.

 

Poudarek tečaja bo na praktičnih vajah.

 

 

10

 

 

 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA

TRAJANJE

Tečaj traja tri dni.

POGOJI

Uspešno opravljen tečaj za tehničnega reševalca pred več kot tremi leti.

NAMEN

Tečaj je namenjen predvsem obnovitvi znanja tečajnikov, ki so tečaj tehničnega reševanja

 

že opravili, seznanitvi z novostmi na tem področju ter izmenjavi izkušenj med tečajniki.

 

Priporočljivo je, da se na tečaj prijavijo vsi kadri, ki so izobraževanje opravili pred več kot

 

tremi leti. Poudarek tečaja bo na praktičnih vajah.

 

 

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM

TRAJANJE

Tečaj traja en dan, 10 PUR. Tečaj se izvaja samo v pomladnem delu.

POGOJI

Tečajniki morajo imeti opravljeno osnovno usposabljanje za delo s helikopterjem.

 

Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo.

NAMEN

Obnoviti znanje udeležencev usposabljanja za delo v območju zrakoplovov Slovenske

 

vojske in Policije. Gasilci morajo licenco obnavljati na tri leta.

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT ZA NGČ IN GČ

TRAJANJE

Zaključne vaje so enodnevne.

POGOJI

Zaključne vaje bodo organizirane v sklopu tečajev za nižje gasilske častnike in za gasilske

 

častnike. Termin zaključnih vaj bo določen, ko bo organizator tečaja na GZS posredoval

 

zbirnik ocen zaključnih izpitov izvedenih v sklopu tečaja.

 

Vsi ostali podatki so navedeni v učnih programih in v navodilih za izvedbo učnih

 

programov.

 

 

PRAKTIČNE VAJE ZA OPERATIVNE GASILCE

 

TRAJANJE               Praktične vaje so enodnevne.

 

POGOJI                  Praktične vaje bodo organizirane na podlagi telefonskega dogovora za termin in pisne prijave na e-naslov: izobrazevanje@gasilec.net. Vse podrobne in dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi: strokovnemu sodelavcu za izobraževanje na telefon 01 2419 758, 031 454 444.

 

Vsi udeleženci morajo biti polnoletni in imeti urejen status operativnega gasilca.

 

NAMEN                  Praktične vaje so namenjene operativnim gasilcem. Organizacijsko se lahko PGD oz. gasilska zveza prijavi na Praktične vaje kot na samostojno obliko usposabljanja ali pa v okviru tečaja specialnosti strojnik pri katerem je predhodno teoretični del tečaja potekal na gasilski zvezi. Prednost pri tečaju strojnik imajo GZ, ki v svoji sestavi nimajo enote GEŠP.

 

DODATNO             Praktične vaje za operativne gasilce bodo izvedene v terminih, ki ne bodo zapolnjeni z

POJASNILO           zaključnimi izpiti. Zato bodo znani termini od 15. do 20. v mesecu za naslednji mesec.

 

Termini bodo objavljeni na spletni strani GZS (www.gasilec.net).

 

 

PRAKTIČNE VAJE IDA – URJENJE NA STEZI IDA ZA OPERATIVNE GASILCE

 

TRAJANJE               Praktične vaje trajajo 4 PUR. Vaje se bodo izvajale na Igu in v Pekrah.

 

 

 

11

 

POGOJI

Tečajniki morajo biti člani operativnih gasilskih enot – status operativnega gasilca. Imeti

 

morajo opravljen zdravstveni pregled najmanj po 3. členu Pravilnika o ugotavljanju

 

zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 9/11 in

 

69/15).  Za  preverjanje  statusa  operativnega  gasilca  in  opravljenega  zdravniškega

 

pregleda je odgovoren poveljnik gasilske enote, ki pošilja kandidate na vaje.

 

 

NAMEN

Praktične vaje so namenjene operativnim gasilcem. Cilj urjenja je, da se čim več članov

 

operativnih sestav seznani in usposobi v praktičnih postopkih ter ravnanju pri uporabi

 

izolirnega dihalnega aparata. Obdobno urjenje dela z IDA je za operativnega gasilca

 

nujno potrebno. Obnavlja se lahko na dve leti.

OPOZORILO

Za izvajanje vaj mora gasilska zveza s poveljniki društev, iz katerih prihajajo tečajniki,

 

uskladiti kateri poveljnik bo neposredno izvajal usposabljanje, vsi ostali poveljniki pa

 

sodelujejo v procesu usposabljanja. Gasilska zveza Slovenije imenuje vodjo vaj, ki vodi

 

usposabljanje in inštruktorja, ki mu pri tem pomaga. Inštruktorja skrbita za pravilno in

 

varno izvajanje vaj.

 

USPOSABLJANJE ZA PREDSEDNIKE OCENJEVALNIH KOMISIJ

 

TRAJANJE               Usposabljanje traja en dan.

 

POGOJI                  Kandidate za predsednike ocenjevalnih komisij izberejo regije. Na usposabljanje so povabljeni po vrstnem redu prijave.

 

Formalni pogoji so navedeni v učnem programu za Dopolnilno usposabljanje za predsednike ocenjevalnih komisij.